دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب چاق شدن پاها

تعبیر خواب چاق شدن پاها
تعبیر خواب چاق شدن پاها

تعبیر خواب چاق شدن پاها ؛ معنی چاق شدن پاها در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگشتر یاقوت سبز ، معنی دیدن انگشتر یاقوت سبز در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن پاها

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

اگر در خواب دیدید که پای شما خیلی بزرگتر از حالت واقعی است و یا چاق شده است معنی خواب این است که به زودی ملک می خرید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اسباب کشی به شهر دیگر ، معنی دیدن اسباب کشی به شهر دیگر

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چاقی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

دیدن چاقی در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زاید می شود.

خالد بن محد العنبری

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

تعبیر خواب چاقی ، شدن شکم و پاها و صورت چاق شده بزرگ شدن هیکل اضافه وزن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حشره ، زیر پوست و در موی سر و دیدن حشرات زیاد ابن سیرین در برنج

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن پاها

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

دیدن چاقی در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آفتابه ، اب پاشیدن با آفتابه و توالت و آفتابه سبز و لگن مسی و صف توالت

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زاید می شود.

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شپش ، در موهای سر دختر و دیگران از امام صادق از زبان یوسف پیامبر

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که غذاهایی را می خورید که چاق کننده هستند معنی خواب شما این است که در روابط عاشقانه شانس به شما رو می کند.

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن غذاهای چرب هستید معنی خواب شما این است که عشق شما ، شمار ا تنها می گذارد.

اگر زنی در خواب ببیند که چاق شده است عشقش او را ترک می کند.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که روزهای بسیار خوبی در انتظار او خواهد بود.

اگر زنی در خواب ببیند که خیلی چاق شده است معنی خواب او این است که در زندگی خود خوشبخت می شود و زندگی خوب و با عشق و صداقتی را خواهد داشت.

اگر مردی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که مرد آزاید می شود.

اگر در خواب ببینید که بستگان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که پول در زندگی شما زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که دیگران چاق شده اند معنی خواب این است که کارهای خلاف و خطرناک را شروع می کنید.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که به زودی یک ازدواج موفق می کند و خیلی هم خوشبخت می شود.

اگر در خواب ببینید که فرزندان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که یک تغییر در زندگی شما رخ می دهد که برای شما بسیار خوب و خوشایند است و تاثیر این تغییر در زندگی همه خانواده دیده می شود و روحیه همه اعضای خانواده شما به مراتب بهتر می شود.

مولف

اگر در خواب دیدید که لاغر شده اید یعین مال و دارایی شما کم می شود.

اگر در خواب دیدید که لاغر شده اید و احساس ضعف هم می کنید معنی خواب این است که دچار بیماری و غم می شوید.

تعبیر خواب چاق شدن صورت در خواب تعبیر خواب چاق شدن شکم تعبیر خواب صورت چاق شده تعبیر خواب چاق شدن پاها تعبیر خواب بزرگ شدن هیکل تعبیر خواب چاق شدن مرده تعبیر خواب بزرگ شدن صورت تعبیر خواب اضافه وزن

 

منوچهر مطیعیتهرانی گوید:

چاقیدر خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی میتواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالیشما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیادچاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید کهزیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیربرای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خوابشما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستیداما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهیمتناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

در سر زمینرویاها آمده:

تعبیر خواب چاق شدن پاها

یک زنخواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .

یکدختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند.

یک مردخواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

یک زنشوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست.

یک زنخواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایندبرای بیننده خواب .

بستگانچاق شده اند : پول

دیگرانچاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک

دیگرانچاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست .

شماغذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی

شما باخوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار .

به سايت خوش آمديد !

براي مشاهده مطلب اينجا را کليک
کنيد

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ران در خواب آورده اند . ابن سیرین می گوید شکستن ران پا در خواب به معنای جدا شدن از خویشاوندان می باشد . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ران می گوید ران راست به معنای فامیل پدری و ران چپ به معنای فامیل مادری می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

بد نیست بدانید ران پا در خواب به معنای استقامت شما می باشد و اگر در خواب ببینید که ران پای خود را دوست دارید و از دیدنش لذت می برید یعنی از انجام کارهای خود راضی و خرسند هستید .با این حال مغرور نشده و باز هم مراقب رفتارهای خود باشید .

تعبیر خواب ران به روایت محمد بن سیرین

ران دیدن، قوت او و خویشان او بود.

ابراهیم کرمانی می گوید

تعبیر خواب چاق شدن پاها

ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری، ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند

مطیعی تهرانی می گوید:

ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید. حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود،

تعبیر خواب ران به روایت امام جعفر صادق

ران در خواب دیدن، برچهار وجه است. اول: اهل بیت. دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد. اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود.

اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک
و شهرت شما. اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید نشان آن است
که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید.

تعبیر خواب ران به روایت ابراهیم کرمانی

. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند.

مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه دیدید ران های ضعیف و لاغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید.

تعبیر خواب ران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت،
شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می شوید و

آنلی بیتون می گوید :

۱_ اگر خواب ببینید ران پای شما نرم و سفید است ، نشانه آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار شماست .

۲_ دیدن ران پایی زخمی و خون آلود در خواب ، نشانه آن است که کسی به شما خیانت خواهد کرد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد ، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند
به نکاح . اگر بیندگوشت ران خود را می خورد ، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد .

بانک جامع تعبیر خواب

Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .

تبلیغات

حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود، چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت، شهرت و نام نیک خویش متکی …

تعبیر خواب چاق شدن پا. جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۶٫ تعبیر خواب چاق شدن پا. تعبیر خواب چاق شدن,تعبیر خواب چاق شدن شکم,تعبیر خواب چاق شدن صورت,تعبیر …

تعبیر خواب چاق شدن,تعبیر خواب چاق شدن شکم,تعبیر خواب چاق شدن صورت,تعبیر خواب چاق شدن مرده,تعبیر خواب چاق شدن بچه,تعبیر خواب چاق شدن پا.

فهرست این تعبیر: تعبیر کلی بسته بودن پا درد، آسیب، لنگی پا جنس پا پایِ مثل … امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، …

تعبیر خواب چاق شدن پاها

تعبیر خواب | تعبیر دیدن ران در خوابتعبير خواب به روايت محمد بن … تواند به شکل ران در خواب هاي ما ظاهر شود، چنانچه در خواب ديديد ران هاي ورزيده و چاق …

تعبیر خواب ساق پا، ساق قوی یا ضعیف، ساق پرمو ، ساق پای بلند و کشیده یا کوتاه و . … اگر ببینید که یک ساق شما چاق تر از ساق دیگر است با همسر خود اختلاف پیدا … یعنی زانوهای دوتا پا و ساق پاهامو داشتم باهم مقایسه میکردم بعد پاهامم اندازه هم بودن .

تعبیر خواب ران، ران پای راست یا چپ، ران ضعیف، ران های بهم چسبیده، ران ورزیده و چاق، گوشت ران و …

تعبیر خواب ساق تعبیر دیدن ساق تعبیر ساق پا در خوابمحمدبن … چنانچه در خواب ببينيد که يک ساق شما چاق تر از ساق ديگر است با همسر خود …

چاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي تواند باشد. چنانچه لاغر هستيد و در خواب ببينيد چاق شده ايد وضع مالي شما بهبود مي يابد و غم و …

از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های …

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید. چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق…

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي…

اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید تعدادی کاشی در بغل دارید که نمی توانید روی دست های خویش…

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و…

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است.
ابن سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب ها ی ما جنگ است و خصومت و دشمنی….

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر…

شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا آن جا مایه می گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره…

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله بادام در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش…

شکوفه ها در خواب هم مانند انواع گل تعبیر خوبی دارند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند. شکوفه گیلاس دختر جوان است بین…

شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر در خواب ببینید که با تراکتور…

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که زهر در خواب _ فرو خوردن خشم – است.
به…

تعبیر خواب مبل و مبلمان

ستاره | سرویس سرگرمی – مبل از وسایلی است که…

اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن دوچرخه در خواب تعبيري ندارد زيرا دنباله افکار و اعمال روزانه شما است…

دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولي اگر دعوا منحصر به عصبانيت و …

ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبير ديگري…

تعبیر خواب مجسمه
سرویس سرگرمی –
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف…

لاجورد از جمله سنگ هایی است که انسان،…

قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که…

تعبیر دزدیده شدن در خواب چیست؟
دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست. در خواب هاي ما آنچه دزد مي…

دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان نيکو مي باشد. نوشته اند که دستبند براي زنان در خواب شوهر…

دشمن قيافه مشخص و معيني ندارد که در خواب بتوان ديد، مي توان احساس کرد. مي توان فهميد که …

او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو…

خواب پلنگ نشانه‌ای از قدرت، زیبایی، و حیله‌گری است. دیدن خواب این حیوان بی‌معنی نیست، و چنان‌چه خواب پلنگ را دیده‌اید باید به هوش باشید؛ زیرا…

دیدن بیماری های پوستی مختلف در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در این صفحه به آنها میپردازیم.
تعبیر خواب جوش (آکنه)
جوش صورت در خواب…

درشکه يک کلمه روسي است که به زبان فارسي آمده و پذيرفته شده مانند سماور و چندين کلمه ديگر که …

ريشه روسي دارند. معبران کهن در اين…

در کمال تعجب باید گفت مدفوع یکی موضوعات رایج در خواب‌ها است که می‌تواند معنای مهمی داشته باشد. از آن‌جا که این‌گونه‌ خواب‌ها به موضوعی ارتباط…

خواب دیدم با یکی از همکلاسی های قدیمی ام که…

دیدن بچه در خواب دارای تعابیر مختلفی است. این خواب می‌تواند از مشکلاتی در راه موفقیت یا اوضاع سلامت خواب بیننده، نارضایتی از زندگی و هر چیز…

تعبیر خواب قبر
تعبیر خواب مرده
برگرفته از کتاب کامل التعبیر نوشتۀ: حبیش تفلیسی به نقل از تعبیرستان
ابن سیرین می‌گوید:…

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال…

تعبیر خواب چاق شدن پاها

سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک…

تعبیر خواب منی (آب منی)

سرویس سرگرمی – برای تعبیر و تفسیر این گونه…

خواب پریود شدن یا در دوره قاعدگی نمایانگر مشکل یا وضعیت دشواری در زندگی است که نیازمند توجه تمام و کمال شما است. پریود بودن نماد مشکلی شخصی است…

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون…

تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و مسائل پیش روست اما اگر بخواهیم با…

خواب و خواب دیدن مهم ترین مسئله ای است که تمام افراد دنیا با آن سروکار دارند! یکی از مهم ترین بخش های خوابیدن هر فرد رویاهایی است که در خواب می بیند مکان، موضوعات و خبرهایی که شاید هیچ گاه در بیداری نمی توان دید

به همین منظور تعبیر و تفسیر خواب بهترین گزینه است که علت رویاهای گاها عجیب ما تعبیر شود در این بخش نیز به تعبیر خواب اندام های بدن و چاق و لاغر شدن در خواب می پردازیم با وبسایت نازوب مثل همیشه همراه باشید.

 

Sleep and sleep are the most important issues that all people in the world are dealing with! One of the most important parts of sleeping each person is dreams dreaming of places, topics and news that may never be seen in awakening.

For this purpose, interpretation and interpretation of sleep is the best option to be interpreted as the cause of our sometimes weird dreams. The section also describes how your body’s sleeping and fat and slipping into sleep, with the cool website as always.

تعبیر خواب چاق شدن پاها

 


چاق شدن در خواب چه تعبیری در بیداری دارد؟

 

 

چاقی همانطور که در بیداری نشانه سلامتی نیست در خواب نیز همانطور است. اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و …

 

غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

 

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

 

 

لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

 

آنلی بیتون می گوید:
• دیدن خواب لاغر شدن نشانه رسیدن به چیزهایی است که دوست دارید.
• دیدن خواب لاغر شدن بیش از حد معمول نشانه دچار شدن به مشکلات زیاد خواهد بود.
• دیدن زن لاغر در خواب نشانه بدست آوردن موقعیت ها و موفقیت های جدید در عشق است.
• دیدن مردی لاغر در خواب نشانه پایان خوشی نداشتن آروزهای قدیمی شما خواهد بود.

 

ابن سیرین می گوید:
• اگر شخصی خواب ببینید که بازویش ضعیف شده است خوابش نشانه این است که زنش دچار ناخوشی می شود و یا اینکه برادر یا فرزندش دچار ضعف حال می شود همچنین ضعیف شدن بازو در خواب میتونه نشانه نرسیدن خیر و منفعتی از سوی برادر, فرزند, شریک یا دوست مورد اعتماد باشد.
• اگر شخصی خواب ببینید که ران پایش لاغر و باریک شده است نشانه ضعیف شدن اقوامش خواهد بود.
• اگر شخصی خواب ببینید که لاغر شده و دچار ضعف بدنی شده و رنگ و رویش زرد شده است خوابش نشانه غم و بیماری خواهد بود.
اگر خواب ببینید که با شلیک گلوله کشته شده اید نشانه این است که حسادت کردن شما …

 


تعبیر خواب لاغری در کتاب سرزمین رویاها

 

 

• اگر خواب ببینید که لاغر شدید خواب شما نشانه پولدار شدن شما خواهد بود.
• اگر یک زن در خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه شانس در عشق خواهد بود.
• اگر یک دختر جوان خواب ببینید که لاغر شده است خوابش بیانگر این است که او بخاطر از دست دادن معشوقه اش گریه فراوان خواهد کرد.
• اگر خواب ببینید که برای لاغری شدن رنج بسیاری می کشید بدانید که از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
• اگر یک مرد خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه این است که او به کارهای سودمند و پرسودی وارد خواهد شد.

 


خواب دیدن اندام های بدن چه تعبیری دارد

 

 

تعبیر خواب اندام به روایت محمد بن سیرین

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود.
اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند.
اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند.

تعبیر خواب اندام به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب چاق شدن پاها

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد.
اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد.
اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد.
اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد.
اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند.
اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.
اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود.

ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره ای از اندام تو ببریدند و در کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید و در کنار تو بزرگ شود و پس از آن از فاطمه حسین متولد شد و در کنار او بزرگ شد و او را می پرورید.

تعبیر خواب اندام به روایت یوسف نبی علیه السلام

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد.

تعبیر خواب اندام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود.دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند.

روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد.
متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد.

اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند. برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید.

چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد.

چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند.
اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید.

 

 

چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد.

 

اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید.

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید.

 

اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود.

اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است.

تعبیر خواب اندام به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد.
اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور.
اگر بیند گوشت از اندام خود می برید ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

 

 

انگشتان در خواب چه تعبیری دارند؟


تعبیرهای کلی● انگشتان دست:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت چهارم نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشاء است، و همچنین درستی در نمازها می‌باشد.


● انگشتان پا:

 

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر انگشتان پا، زینت و آرایش می‌باشد. اگر ببینی انگشت پای تو بزرگ و قوی می‌باشد، یـعـنـی کار سرپرستی و ریاست تو بر خانه رو به راه و ساخته می‌شود و اگر بر خلاف این ببینی رو به راه و برقرار نمی‌شود (دفع بلا و گرفتاری).


آسیب یا نداشتن انگشت


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو افتاده یا بریده شده است، یـعـنـی فرزند یا برادر و برادرزادگان یا خدمتکاران، و یا یارانت از تو جدا می‌شوند، یا اینکه توان و قوت خود را از دست می‌دهی، یا اینکه نمازهای پنجگانه را به جا نمی‌آوری.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، یـعـنـی «پادشاه» یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، یـعـنـی دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، یـعـنـی نوه تو از دنیا می‌رود.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو شکسته است، یـعـنـی یکی از اعضای خانواده و فامیل تو از دنیا می‌رود.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، یـعـنـی هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.


اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی از انگشت تو فریاد بلند شده است، یـعـنـی در میان بستگان تو بحث و جدل و بگومگو بوجود می‌آید.
اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند و یا اینکه از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی .


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای انگشتان عبارتند از: 1- فرزند 2- برادر و برادرزادگان 3- خدمتکاران 4- یاران 5- قوت 6- نمازهای پنجگانه (تعبیرهای مختلف).

 

چاق و لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد/ تعبیر خواب اندام های بدن

What is the fat and slimming in the dream? / Interpretation of the body organs

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

 

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب چاق شدن پاها و چاق شدن شکم و چاقی دیگران و چاقی از دیدگاه ابن سیرین  و چاق شدن زیاد و خوردن غذاهایی که باعث چاقی می شوند و درست کردن غذا با خوراکی های چرب و چاق شدن زن شوهردار و چاق شدن یک زن و مرد و چاق شدن فرزندان و یک دختر جوان …

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چاقی شکم,تعبیر خواب چاقی صورت,تعبیر خواب چاق شدن پاها,تعبیر خواب چاق شدن ران,تعبیر خواب خوردن غذاهای چاقی,تعبیر خواب خوراکی های چاق کننده,تعبیر خواب چاقی ابن سیرین,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن بستگان,تعبیر خواب چاق شدن دختر جوان

تعبیر خواب چاق شدن پاها

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقیشما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقتیک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .بستگان چاق شده اند : پولدیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناکدیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

کتاب مفتاح الاستخراج از جفر جامع کتاب جامع آموزش علم جفر

مطلب بعدی

فال روزانه دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ + فال تولد و فال حافظ

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

تعبیر خواب بغل کردن و آغوش گرفتن مرده و خوابیدن در کنار مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن پدر بزرگ مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و گریستن – تعبیر آغوش و اشک ریختن در خواب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از  10صبح الی 21

 

09108496864

تعبیر خواب چاق شدن پاها

09100439969

آخرین مطالب

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و…

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از…

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و…

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

Welcome, Login to your account.

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

یوتاب گلچینی از بهترین ها

برچسب های مرتبط

ساق پا محل استفرار پا و تکیه گاه پاست. اگر کسی ساق پای خود را سالم و نیرومند دید، در وضع خوبی قرار می گیرد ولی اگر ساق پا را در ضعف دید، در اراده اش سستی پیدا می شود و اگر شکسته بود، نابسامان می گردد. اگر در خواب دیدید که ساق پر مویی دارید، مقروض و وامدار می شوید. اما اگر دیدید که موی ساق پایتان طبیعی به نظر می رسید، در مقابل مشکلات زندگی مقاوم هستید.

اگر ساق های شما بلند و کشیده باشد عمرتان دراز خواهد بود. اگر در خواب ببینید که ساق های شما کوتاه است عمرتان کوتاه است. اگر دیدید ساق یاهایتان به هم پیچیده است و نمی توانید پاها را از هم باز کنید، مشکلاتی در رابطه با زندگی و دارائی شما به وجود خواهد آمد. اگر ببینید که یک ساق شما چاق تر از ساق دیگر است با همسر خود اختلاف پیدا می کنید.

اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دملی است که متورم شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می گردد. اگر بر ساق شما زخمی دردناک بود که نمی توانستید راه بروید، در زندگی تان بی نظمی ایجاد می شود. اگر دیدید زخمی که بر ساق دارید خون آلود است، مالی را ازدست می دهید.

تعبیر خواب چاق شدن پاها

بعضی از معبران ساق ها را در خواب عمر دانسته و می گویند: داشتن ساق کوتاه در خواب نشانه کوتاهی عمر است.

محمد ابن سیرین می گوید: ساق درخواب دیدن، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند ساقش آهنین است یا رویین، دلیل است که عمرش دراز گردد و مالش باقی بماند. اگر ببیند ساقش از آبگینه یا چوب است، دلیل کند که عمرش زود بسر آید. اگر ببیند که ساق او بشکست یا بیفتاد، بد است.

جابر مغربی می گوید: دیدن ساق در خواب، برای مردان زن است و برای زنان شوهر. اگر ببیند که ساقهای وی بر یکدیگر می پیچید، دلیل هلاک او است. اگر ببیند بر ساقهای او موی بسیار است، دلیل که وام بسیار بر وی جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند. اگر ببیند از ساق ها موی بسترد، دلیل که وام او گذارده شود.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

Mehri mokhtari : سلام وقتتون بخیر
خواب میدیدم که دوستم واسه ی موهای ساق پام موم درست میکنه و من ساق پاهامو اپیلاسیون میکنم ولی کامل کنده نمیشن و بعضی وقتا همچنان مو به پام مونده بود.
تشکر

فریبا هراتی : سلام. تشکر. دوست شما می خواهد که شما را وادار کند که خوشرفتار باشید و با مردم نرم برخورد کنید. شما گاهی عصبانی که می شوید، موضع گیری می کنید و رفتار تندی از خودتان در مقابل دیگران نشان می دهید و حالتی سلطه جویانه به خودتان می گیرید. شما به نصایح او گوش می دهید ولی همیشه نمی توانید رفتار تند و خشن خودتان را کنترل کنید. تشکر از همراهیتون.

yasaman : سلام و خسته نباشيد خدمت شما و تيم خوبتون.
ديشب خواب ساق پاهام رو ديدم كه در قسمت پايين ساق پر از مو بود و موهايي كلفت، پرپشت و مردونه داشت. خيلي تعحب كردم در خواب چون ليزر كردم و رشد مو در اون ناحيه ندارم.
من و همسرم تا چند ماه بواسطه كار ايشون در شهرهاي دور از هم بايد زندگي كنيم و مسئله اي بخاطر تفاوت فرهنگي بين من و ايشون پيش اومده( كه البته شرايط گذراست و تا يك هفته آينده بيشتر به طول نمي انجامه) كه چندين روزه من رو خيلي ناراحت كرده با اينكه اعتماد كامل به همسرم دارم و ايشون بسيار وفادارن ولي باز از شرايط پيش اومده مكدرم و ته قلبم ناراحتم نميدونم باهاشون دعوا كنم يا صبر كنم تموم بشه شرايط. همچنين نميدونم اين شرايط ربط به خواب ساق پاي من داشت يا نه ولي به هر حال ممنون ميشم لطف بفرمايين و تعبير كنين. وقتتون بخير

فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما احتمالا خیلی سلطه جو هستید و در یک رابطه، سعی می کنید که خیلی کارها و شرایط را کنترل کنید. بله صد در صد ذهن شما قصد دعوا دارد !! ولی دوست خوبم اینکار را نکنید. باید سعی کنید که جوری رفتار کنید که دیگر دلش نیاید شما را بگذارد و برود نه اینکه بگوید عجب غلطی کردم برگشتم!! او که از شما نمی ترسد. اعتمادتان را با عشق به او اثبات کنید و نه با شر و دعوا. تشکر از همراهیتون.

مريم : سلام وقت بخیر. ممنونم از تعبیرهای خوبتان. نفستان گرم و پایا.
دیشب به خواب دیدم انگار در حال بررسی کردن و نگاه کردن به ساق پاهایم از جهات مختلف بودم. در عالم رویا ساق پاهایم پُرتر، حجیم تر و شکیل تر شده بود و به گونه ای خوش فرم و زیبا بود که از نگاه کردن به آن احساس رضایت می کردم.
با کمی فاصله از خواب اول ، به خاطر دارم خواب دیدم پسرم در ازمون خیلی مهمی پذیرفته شده است در حالیکه دو تا از دوستان صمیمی اش قبول نشده بودند.(یکی امتحان نداده بود و دیگری رد شده بود). و نیز به یاد دارم که در همان اثناء “پسرم در حال خریدن شش عدد ساندویچ مغز و زبان بود”
ممنون می شوم تعبیر بفرمایید.

فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما قادر هستید که به خودتان متکی باشید، استقلالتان را بیشتر کنید و روی پاهای خودتان بایستید تا به اهدافتان برسید. امکانات و توانایی های شما برای رسیدن به موفقیت بسیار بهتر از قبل شده و لزومی ندارد که وابسته و متکی به دیگران باشید. دوست عزیزم همانطور که هنگام ثبت نام در سایت به شما اطلاع رسانی شده و طبق قوانین سایت، شما فقط مجاز به ثبت یکی از خوابهایتان در 24 ساعت و در هر کامنت هستید و تعبیر دو خواب شما – حتی اگر در یک شب دیده باشید- همزمان، علاوه بر اینکه خلاف این مقررات است، بنده و شما را هم مدیون سایت می کند. پس از شما استدعا دارم خواب دومتان راجع به پسرتان را فردا یا از ساعت 12 شب به بعد امشب برایم ارسال بفرمایید. تشکر از محبت و همراهیتون.

Marta : سلام .من خواب دیدم که پشت ساق پام حالت تکه های مربعی کوچک پلاستیک به هم فشرده مشکی رنک است که مثل پازل به هم وصل شدن که با انگشتام این تکه های پلاستیکی رو بر می دارم و میگم چرا پام اینجوری شده وهر تیکه را که برمی دارم انگار ساق پا ندارم وزیر این ابعاد پلاستیکی هیچی نیست و راه می رم بدون ساق پا .لطفا این خواب و تعبیر کنید

فریبا هراتی : سلام. شما سعی می کنید که برای اینکه بتوانید روی پای خودتان بایستید و استقلالتان را جفظ کنید و نشان دهید که توانایی هایتان برای رسیدن به اهدافتان بالاست، و برای رسیدن به اهدافتان، با قدرت و استحکام و ثبات قدم بردارید ولی نظراتتان را زیاد ابراز نکنید و خیلی محدود نسبت به افکارتان صحبت کنید تا اندازه ای که حتی ممکن است کسل کننده به نظر بیایید. شما رفتاری بی عاطفه یا مصنوعی از خودتان در قبال دیگران نشان می دهید و با دیگران خیلی روراست نیستید. ولی در عملکرد خودتان نسبت به تصمیماتی که اتخاذ می کنید انعطاف پذیر هستید. در چالش های ذهنی که برایتان پیش می آید، سعی می کنید که مولفه های مختلفی را کنار هم بچینید و بفهمید که چه عناصری برای پیشرفت شما برای رسیدن به موفقیت لازم است، تا بتوانید تصمیم درستی اتخاذ کنید. از ظاهر شما نمی توان پی به مقصودتان برد و نقشه های رسیدن به موفقیتتان را برای کسی رو نمی کنید. تشکر از همراهیتون.

فاطمه : سلام
من خواب ديدم پيش معلم زبانم هستم ،(ايشون اقاي جواني هستند و متاهل اند)،در خواب داشتيم در جايي غير از كلاس درس ميخوانديم كه يكباره ايشون گفتن تو با من ازدواج ميكني؟من تعجب كردم و لبخند زدم و يادم نيست تو خواب چه جوابي به ايشون دادم،اما مدام تو خواب با خودم ميگفتم اينكه ميدونه من دوست پسر دارم چرا اين حرف رو به من ميزنه و با خودم ميگفتم نكنه فهميده به هم زدم باهاش كه اين رو ميگه،…ما روي زمين نشسته بوديم و انگار من دامن مشكي پام بود و تو خواب يكي از پاهام تا ساق پام دامن كنار رفته بود و معلوم بود (سفيد بود با چند تا مو)و معلمم نگاهش افتاد و به اون و خنديد،من سريع ساق پام رو بردم زير دامنم و با خودم گفتم اين زن داره ،زنش گناه داره من بايد مراقب باشم….بعد يه بهونه براي معلمم اوردم و رفتم ،به حسابي داشتم فرار ميكردم از دستش،رفتم خانه مون و خواهرم با بچه اش و مادر شوهرش منزل ما بود،من همش ذهنم درگير معلمم بود كه اين حرف رو به من زد،خواهرم بچه اش رو رو تخت خوابونده بود و بهم گفت بلند بشه ميريم شهرستان خونه مان،بچه رو تخت خواب بود و كلي بالشت دورش بود ،من از در اتاق داشتم نگاش ميكردم كه يهوهو از خواب پاشد و از تخت افتاد پايين روي بالشت ها ،من سريع رفتم پيشش و گفتم خدارو شكر چيزيش نشد و هي سعي داشتم بخوابونمش هي از خواب ميپريد،بعد كامل متوجه نشدم كه معلم زبانم اومد پيدام كرد يا تلفني بهم زنگ زد گفت كجا فرار كردي،تو داشتي حرف ميزدي فهميدم نظرت راجع به ازدواج با من مثبته،من يه خانه با وسايل ميگيرم اما خيلي معمولي،تو كه انقدر خرج داري در ماه و فقط كلي پوله باشگاهت ميشه،ميتوني با اين شرايط كنار بياي؟من انگار دهنم باز نميشد كه حرف بزنم و فقط لبخند ميزدم و با خودم همش غصه ميخوردم كه چرا حرف ما به اينجا كشيده شد و اين داره اين حرف ها رو به من ميزنه.مدام ناراحت بودم و با خودم ميگفتم خواهرم و خانواده ام و هر كي بفهمه كلي ناراحت ميشن از دستم اما من كه تقصيري ندارم اون خودش باز كرد اين بحث رو.تو خواب خيلي عذاب وجدان داشتم و به دوست پسرم فكر ميكردم(البته رابطه مان تمام شده)

فریبا هراتی : سلام. شما درکتان بالاست و زبان مردم را می فهمید. شما می خواهید استقلال داشته باشید و احترامتان بالا باشد و روی پای خودتان بایستید. شما ممکن است گاهی اوقات تهاجمی و خشن برخورد کنید و جسورانه و سلطه جویانه بخواهید رابطه یا کارتان را کنترل کنید و این به معلم شما یا کس دیگری که نیاز به پیشبرد کارش در زمینه ی خاصی دارد، این موضوع را فهمانده که شما برای همکاری با او مناسب هستید و بنابراین از شما تقاضای تعهد به انجام کاری را خواهند کرد تا با ایشان همکاری داشته باشید. شما روی این موضوع فکر می کنید و احساس می کنید که کار و پروژه ای که مد نظر اوست بسیار پولساز و عالی است و می آرزد که روی آن وقت و انرژی بگذارید. شما روی شرایط کار و قراردادی که قرار است بگذارید با او مذاکره خواهید کرد و همچنان فکر می کنید که کار پیشنهادی را قبول کنید یا خیر. تشکر از همراهیتون.

فاطمه زهرا : سلام خانم هراتی عزیز ،
ممنون میشم)

فریبا هراتی : سلام. کار شما زیاد است و با یک دست چند تا هندوانه بر می دارید. در عوض حمایت کمی از شما می شود و از لحاظ مالی ضعیف هستید و یا احساس بی کفایتی می کنید. شخصیتی احساساتی دارید. مشکلات مالی تان رفع خواهد شد و قادر خواهید بود که به صورت مستقل عمل کنید و روی پای خودتان بایستید. شانس به شما رو می آورد و انرژی مثبت در زندگی تان جریان خواهد یافت. تشکر از همراهیتون.

فاطمه زهرا : وای خانم هراتی باورم نمیشه چقدر خوب تعبیر کردید،دقیقا همینه،من تو محل کارم دوتا کار رو همزمان انجام میدم اما صاحبکارم در کمال بی رحمی موقع حقوقم‌که شد گفت که تو یه کار رو انجام دادی وداشت بهونه می آورد،واقعا ممنونم

تینا : ببخشید فراموش کردم بگم که من در جلوی اون آقا حرکت میکردم

تینا : سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم که در مکانی ایستادم و یک مرد که در خوای فکر میکنم میشناسمش میاد بسیار مرتب بود و کت شلوار به تن داشت و من هم بلوز و دامن باهم از پله ها پایین میرویم پله ها پر از وسایل اضافی و بدردنخور بود من خیلی راحت از روی اونها سر میخوررم در یکی از پله ها دامن رو بالا میگیرم تلاش میکنم پاهام معلوم نشه ولی ساق پام تا بالای ران پام دیده میشه خودم خیلی از پام خوشم اومد بعد به طبقه پایین میرسیم اونجا مکانی بزرگ و مدرن بود .
متشکرم

فریبا هراتی : سلام. تشکر. زندگی شما متحول خواهد شد. اعتماد به نفستان بالاست و سعی می کنید موانع سر راهتان را برای رسیدن به اهدافتان کنار بزنید. مجبور می شوید کمی ابتدا از موقعیت امروزی تان نزول شاءن بیابید و به راحتی امروزتان نخواهید بود و سختی در راه دارید ولی نتیجه ی کارتان موفقیت آمیز خواهد بود و گشایش کار می یابید. تشکر ازهمراهیتون.

kami : با سلام من یکی از بستگانم خانم بسیار مومن و مغتقدی است لطوریکه در حضور من حتی بدون چادر حضور ندارد و همیشه مراقب است که حتی یک دانه از موهایش با یک سانت از مچش دیده نشود این را به عنوان مقدمه گفتم دیشب خواب دیدم در منزل ایشان بودیم و همسرشان نبود ایشان کاری به من گفتند مثل جابجایی کمد یا چیزی شبیه این لطوریکه بغد از انجام ان حسابی عرق کرده بودم و بوی عرق میدادم ایشان یک عطر اوزد و خودش برای من زد و به گفت بنشبن برایت شربت بیارم موقعی که برگشن یک پیراهن بدون جوراب پوشیده بود که تا زانو کاملا برهنه بود اما استین کاملا بلند داشت در خصوص حجاب سر چیزی به خاطر ندارم ولی حتی در خواب هم از وضعیت پوشش ایشان تعجب نمودم میخاستم این خواب برایم تعبیر شود

فریبا هراتی : سلام. شما مجبور می شوید که یک سری خاطرات قدیمی یا رازهایی را که برای شما استرس زا هستند، کنار بگذارید و دیگر به آن فکر نکنید و یا از بیان خاطراتی که مربوط به ایشان است، اجتناب کنید. در شرایطی قرار می گیرید که احساس تنش و نگرانی خواهید کرد و او نمی خواهد که شما این احساس بد را تجربه کنید و از شما به عنوان شخصی که همیشه مثبت بوده و از او به خوبی تعریف کرده اند یاد می کند و می خواهد در ادامه هم به خوبی از شما صحبت کنند. آستین بلند او نشانه امکانات مالی قوی اوست که از پس خودش به خوبی بر می آید ولی ساق پای ایشان بدون جوراب، نشان دهنده این است که در مقابل شما، رازی از او برملا شده یا می شود و این راز مربوط به همسر او یا شغل اوست. شما متوجه می شوید که او ایستادگی می کند تا در زندگی پیشرفت کند. سعی می کند مستقل باشد و در مسیر درست قدم بردارد و شما باید یک سری احساسات را در مورد او رها کنید.. و بی خیال باشید. تشکر از همراهیتون.

مریم محقق : سلام دوست عزیزو مهربونم خانم هراتی عزیز
من چیزی که از خوابم یادم هست اینه که ساق پام در حالت نشسته بودم یکیش رو البته دیدم دوتا عضله قوی و بزرگ داشت کنار هم و خودم با حس خوب نگاش میکردم
در واقعیت اون ناحیه از پا یک عضله بزرگ داره ولی من دوتا کنار هم دیدم

فریبا هراتی : سلام عزیزم. سرمایه شما دو برابر خواهد شد و ثروت زیادی به دست می آورید. اوضاع معیشتی تان هم خیلی خوب می شود و عمرتان طولانی است انشالله. یک شیرینی گنده و بزرگ هم بعدا باید به من بدهید. :)))))

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

تعبیر خواب چاق شدن پاها
تعبیر خواب چاق شدن پاها
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *