دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر
تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم ازدواج کردن و عروسی . کاملترین تفسیر و تعبیر خواب ازدواج و عروسی . عروسی و ازدواج در خواب های ما در حالات مختلفی دیده می شود از جمله ازدواج مجدد مرد متاهل و ازدواج با مرد متاهل و ازدواج زن مرده و ازدواج اجباری و ازدواج خودم و ازدواج دیگران و … که هر کدام تعبیر مخصوصی دارد .

تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟,کاملترین تعبیر خواب ازدواج,معنی و مفهوم ازدواج در خواب,تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد,تعبیر خواب ازدواج پسر مجرد,تعبیر خواب ازدواج با مرد متاهل,تعبیر خواب ازدواج اجباری,تعبیر خواب ازدواج کجدد زن شوهردار,تعبیر خواب ازدواج خودم,تعبیر خواب ازدواج زن مرده,ازدواج در خواب نشانه چیست ؟,تفسیر خواب عروس شدن دختر جوان,تعبیر خواب ازدواج با محرم,تعبیر خوا ازدواج با خواهر مادر و پادشاه

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

بزرگی و مقامزیادتی مالسرحالی وآسایشخرمی و شادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشددیدن شوهر: امیدهای واهی

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالیدیدن ازدواج با زن در خوابدیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانوادهیک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سودازدواج خواهرتان: خطر بزرگازدواج یک برادر: پولازدواج یک دختر باکره: احترامازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.ازدواج دخترتان: ثروتدر ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

مطلب بعدی

دستورالعمل قوی برای دفع نحسی و بدبیاری و دور کردن اجنه از خانه

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن – تعبیر شنیدن صدای تلاوت قرآن در خواب

تعبیر خواب بر اساس روزهای ماه قمری

تعبیر خواب دیدن آیات قرآن در آسمان

تعبیر خواب قرآن خواندن بی سواد – تعبیر تلاوت قرآن در خواب

من خواب دیدم که با یک مرد حدودا ۵۰ ساله کارای عروسیو انجام میدیم که عروسی کنیم من یه دختر ۱۷ ساله هستم لطفا راهنماییم کنین

شاگردی پیدا میکنی

شما در ازدواج و زندگی خوشبخت خواهی شد و قدر و ارزشت را میداند

خواب دیدم دوستم با هم داها ماشین هستیم گفت تا سه روز دیگه ازدواج میکنم,, تعبیرش چیه ,, در ضمن دوستم بیمار هست

من خواب دیدم بایک شیخ ازدواج کردم که بنظرم درخواب بسیارزیبامی امدوخیلی دوستش داشتم اما چهرش روبه یادندارم مادرمشهدبودیم و..

سلام من دختر ۱۵ ساله هستم خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما لباس عروسی تنم نبود …..منون میشم تعبیرش رو بگین .

سلام من خواب دیدم.با پسر خاله ام ک اصلا دوستش ندارم.گفتم باهاش ازدواج میکنم.ی جورایی مجبور کردم خودمو ک بااو ازدواج کنم.قبل عقد حرفای بقیه رو تحمل کردم .چون مجبور بودم.. نزدیک ب خواندن خطبه عقد گفتم دوسش ندارم و مراسم رو زدم بهم…چون دیدم نمیتونم اصن..تعبیرش چیه؟

من خواب دیدم با پسری که قبلا دوست بودم و مدتیه که از هم بیخبریم ازدواج کردم وای من راضی نبودم ولی اون همش اصرار میکرد چون یه دختر دیگه رو عقد کرده بود گفت اون فرمالیته است اونو پس میدم و ما با هم ازدواج کردیم ولی جشن و پایکوبی مشخص نبود…

سلام خواب دیدم خواستگاری قرار بود بیاد برای آشنایی اما خودم رو تو شرایط عقد دیدم قرار دادن بدون اینکه لباس و کفش خوب داشته باشم .من مراسم رو بهم زدم .و هیچ علاقه ای به اون مرد نداشتم.اما باعث سوال و دشمن شادی زیادی بود این اتفاق تو خواب ام

تعبیر خواب چه ربطی داره همش

من خواب دیدم که تمام فامیل های من کرای عروسی من با پسر عمه ام را می کنند اما من راضی نبودم در آخر ما با هم ازدواج کردیم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از  10صبح الی 21

 

09108496864

09100439969

آخرین مطالب

سوره های مجرب برای برکت در زندگی و دفع فقر…

دعای ایجاد عشق و محبت و بستن زبان شخص مورد…

دعا برای معالجه ترس اطفال – دعای از…

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن – تعبیر…

پستهای اخیر

سوره های مجرب برای برکت در زندگی و دفع فقر از خانه و گشایش روزی

دعای ایجاد عشق و محبت و بستن زبان شخص مورد نظر

دعا برای معالجه ترس اطفال – دعای از بین رفتن ترس در کودکان

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن – تعبیر شنیدن صدای تلاوت قرآن در خواب

پستهای اخیر

سوره های مجرب برای برکت در زندگی و دفع فقر از خانه و گشایش…

دعای ایجاد عشق و محبت و بستن زبان شخص مورد نظر

دعا برای معالجه ترس اطفال – دعای از بین رفتن ترس در…

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن – تعبیر شنیدن صدای تلاوت…

Welcome, Login to your account.

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

عروسی کردن و ازدواج یکی از وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری است و معمولا هر کسی هم برای این روز برنامه های زیادی دارد. اما خواب عروسی کردن یکی از انواع مضمون های خواب است که شاید شما هم آن را تجربه کرده باشید.

به این ترتیب تعبیر خواب ازدواج هم دارای اهمیتی خاص است که باید بنا به نوع تحقق ازدواج دارای معنایی خاص است. مثلا ازدواج کردن دیگران در خواب دارای تعبیری است که با تعبیر خواب ازدواج خود متفاوت است.

یا اینکه اگر خواب ازدواج دختر مجرد را دیده باشید می توانید به دیدگاه امام صادق و ساید معبران نامور چون حضرت یوسف و… در این خصوص مراجعه کنید و خوابتان را تعبیر کنید. ما در این مقاله از پارسی نو برای شما درباره تعبیر کردن خواب ازدواج مطالبی ار گردآوری و منتشر کرده ایم.

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است. اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: احتمال دارد از دنیا بروی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند : شخصی را به هلاکت می‌رسانی (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

جابر مغربی می‌ گوید : اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و او را به خانۀ شوهر میبرند، یـعـنـی عمر او به پایان رسیده است و از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.

لوک اویتنهاو می‌گوید :

ازدواج -عروسی: رسیدن به هدفازدواج کردن : سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشددیدن شوهر : امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اردواج : ایام خوش در پیش است.در یک ازدواج شرکت می‌کنید : منفعت‌های بزرگ مالی

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

ابن سیرین گوید : اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

ابراهیم کرمانی گوید : اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی گوید : اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

عروس شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد. اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

آنلی بیتون : دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌ هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست. اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید. اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد. اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ ازدواج یک برادر: پول ازدواج یک دختر باکره: احترام ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد. ازدواج دخترتان: ثروت در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعابیر مختلف عروسی کردن در خواب

لیلا برایت می‌گوید : اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید :

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ازدواج می فرماید: زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی و مقام، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی وآسایش، چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب ازدواج به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید : اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

اینجا مطلب “تعابیر عروسی و ازدواج در خواب | تعبیر خواب ازدواج دیگران، دختر مجرد، زن شوهردار” به پایان رسید. امیدوارم استفاده کرده باشید. در ادامه چند مطلب مشابه رو از لینک هایی زیر می تونید ملاحظه کنید.

سلام.خسته نباشید.من چندوقت پیش عاشق دختر همسایمون شدم که ۳سال از من بزرگتره.یک شب خواب دیدم که من چون به بازیگری علاقه داشتم ،پدر همین دختر در این رشته هنری مقامی کسب کرده( که البته درواقعیت اون شغل دیگه ای داره) وما ویک سری دیگه برای همین موضوع به خونه اونها رفته بودیم. دیدم که من واون دختر بافاصله ای روی دومبل نشسته بودیم ویک دختر از فامیل ما هم( که قبلا دوست اون بود) وسط ما نشسته بود.اون دختر داشت خیار پوست میکند ومن در همون لحظه بهش نگاه کردم واون هم به من خیار تعارف کرد. چند شب بعد خواب دیدم که من ازدواج کرده ام با دختری که ازنظر قیافه شکل دختر موردنظر من نیست ولی اسمش همون اسمه.والبته تپل هم هست.ما داشتیم از خونه بیرون میرفتیم که نمیدونم سرچی ولی چون من روی همسرم حساس بودم باچند نفر سر اون دعوام شد.دعوا تموم شد من تنها رفتم تا جایی و برگشتم .دیدم باغ کنارخونمون شلوغ شده و همونهایی که باهاشون دعوام شده بود دم درب اونجا هستند.فهمیدم که همسرم حالش بد شده و داخل باغه .فکر کردم کار همین آدماست ولی فهمیدم حال همسرم بد شده وهمون ها رسونده بودنش داخل باغ.در اون موقع دیدم که یکی از همسایه ها به خاطر همین گمان بدم داره با افسوس برام سرتکون میده.رفتم داخل باغ دیدم همسرم دراز به دراز وسط باغ بیهوشه.جالبتر اینکه خواهر کوچولوی همون دختری که دوستش دارم نگران بالای سر همسرم بود وپدر همون دختر(دختر موردعلاقه ام)هم از بالکون داشت نگاهمون میکرد.در اون موقع دیدم همسرم به هوش اومد وفهمیدم که علت حال بد وظاهرا اون چاقی اش، بارداریه. پدر دختر مورد علاقه ام هم در اون موقع از ما بایه حالت خاصی روی برگرداند و رفت. یک شبه دیگه هم خواب دیدم دخترمورد علاقم که البته شکسته تر از الانش شده بود، نامزد کرده که البته نمیشناختمش وبا نامزدش داره سوار ماشین میشه،در اون لحظه اون منا دید و یک نگاه عمیقی مثل اینکه از علاقه من به خودش با خبر باشه انداخت و سپس سوار ماشین شد. ممنون از راهنماییتون.

سلام.وقت بخیر.دختر ۲۶ساله هستم که مجردم سه بار توی خواب دیدم که نامزد کردم که اسم نامزدم مهدی هستش.میخواستم تعبیرش رو بدونم.سپاس

خواب دیدم بزور با مردی شبیه پدرم ازدواج میکنم و خیلی ناراحتم میخواستم تعبیرشو بدونم

سلام

سلام.من خواب ديدم دوستم عروسيشه همه خوش حال بودن.بعد سر سفره عقد تفنگ دراورد شليک کرد وهمه فرار کردن.

باسلام خدمت شما خواهش می کنم خواب منو تعبیرشو بگید . من یه دختر عمو دارم که نامرده الان خواب دیدم با دخترعموم دارم ازدواج می کنم . ولی استرس داشتم و کت شلوار نداشتم بپوشم .

سلام.من خواب دیدم عروسیمه.واقعیت داره ک پایان عمرمه؟

سلام من خواب دیدم که من از مسافرت برگشتم دختر عموم ازدواج کرده و بسیار مریضه و شوهرش اونو کتک میزنه و اون ناراض هستش از شوهرش تعبیر چیست میشه بگید لطفا؟

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

سلام من خواب دیدم با عشق رفیقم ازدواج کردم هم ناراحتم هم نوشحال توروخدابگییید تعبیرش چیه

سلام و عرض ادب خواب دیدم چدن نفر از من میخواستن من بایک دختر معیوب ازدواج کنم ولی من اسلا میلی به آن ازدواج نداشتن

سلام من خواب دیدم داشتم عروسی میکردم ولی خیلی ناراحت بودم بعدش عروسی رو بهم زدم و اون مرد که مثلا شوهرم بود یهو غیب شد تعبیرشو میخواستم

سلام خواب دیدم پدرم میخواست برام زن بگیره. زن اشنا و متاهل بود.

سلام، من خواب خواصی ندیدم، ممنونم از پاسخگوییتون

سلام من دختری ۱۷ساله هستم ، خواب دیدم که با یه پسر پولدار نامزدی کردم!چه تعبیری داره ممنون!؟

سلام من خواب دیدم با کسی ازدواج کردم که اصلا دوستش نداشتم ودوست داشتم همه چیو به هم بزنم حتی اصلا نمی‌شناختم…

فکر کنم همین زودی ها بمیرم

سلام من عروسیم پنج ماه پیش بود توخواب چن روز پیش دیدم عروسیمه لباس عروس پوشیدم میگم من ک عروسیم اونروزا بود پس این دیگ چیه دوباره چرا گرفتیم تعبییرش چی میشه ؟؟؟

سلام. امروز دوستم اومد بهم گف ک خواب عروسیت رودیدم. تعبیرش چیه؟؟

تعبیر خواب ازدواج بامعشوقی که چند ماه پیش به عقد یکی دیگه درآمد؟؟؟؟

سلام خواب ببینی کسی که در واقعیت شوهر داره در خوابت دوباره عروس شده چیه

دیدگاه

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم♥
کپی برداری فقط با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد.

Copyright Parsino.com © 2018 – Allrights Reserved

تعبیر خواب حکمت 20

تعبیر خواب پسر به روایت بزرگان  تعبیر خواب پسر تعبیر خواب پسر به روایت لیلا برایت  دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید. تعبیر خواب پسر به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که…

لیلا برایت می‏گوید: دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.   آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد . ۲ـ اگر مادری خواب ببیند…

لوک اویتنهاو می گوید : ازدواج -عروسی : رسیدن به هدفازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشددیدن شوهر : امیدهای واهیدیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی   محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل…

کامل ترین مرجع تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

تعبیر خواب آشپزی ، آشپزی کردن در خواب

تعبیر خواب گزیدن ، تعبیر گزیده شدن در خواب

تعبیر خواب موم ، تعبیر دیدن موم در خواب

تعبیر خواب ملحفه ، تعبیر دیدن ملحفه در خواب

بازی

تعبیر خواب غبار ، تعبیر دیدن غبار در خواب

تعبیر خواب نا امیدی ، تعبیر نا امید شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گله شتر

تعبیر خواب بالش ، دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب کشتزار ، تعبیر دیدن کشتزار در خواب

تعبیر خواب گیلاس ، تعبیر دیدن گیلاس در خواب

تعبیر خواب کوزه ، تعبیر دیدن کوزه در خواب

تعبیر خواب زمستان ، تعبیر دیدن زمستان در خواب

تعبیر خواب تیغ ، تعبیر دیدن تیغ در خواب

تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر دیدن نمک در خواب

تعبیر خواب نمایش ، تعبیر دیدن نمایش در خواب

تعبیر خواب زرشک ، تعبیر خوردن زرشک در خواب

تعبیر خواب تصاویر ، تعبیر دیدن تصاویر در خواب

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب حکمت 20

بوکس

تعبیر خواب خشت ، تعبیر دیدن خشت در خواب

تعبیر خواب آشیانه ، دیدن آشیانه پرندگان در خواب

تعبیر خواب زرشک ، تعبیر خوردن زرشک در خواب

بوم

تعبیر خواب نمایش ، تعبیر دیدن نمایش در خواب

تعبیر خواب اکوی صدا ، اکو شدن صدا در خواب

تعبیر خواب آزار ، آزار رساندن در خواب

تعبیر خواب انگور | دیدن انگور در خواب

دیدن هدیه در خواب نشانه چیست؟

بار کشیدن

تعبیر خواب فرار

تعبیر خواب قیچی ، تعبیر دیدن قیچی در خواب

تعبیر خواب پرتقال ، تعبیر دیدن پرتقال در خواب

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

تعبیر دیدن مجلس در خواب

تعبیر خواب پاکت نامه ، دیدن پاکت نامه در خواب

تعبیر خواب اسکلت ، دیدن اسکلت در خواب

تعبیر خواب درخت

تعبیر در خانه

تعبیر خواب داس ، تعبیر دیدن داس در خواب

این خواب دربردارنده تعبیری مثبت نیست. به زودی در موقعیت تصمیم گیری بسیار دشواری قرار خواهید گرفت و نیاز خواهید داشت که ذهن خود را به سرعت سازمان دهی کنید. این تصمیم بسیار مهمی در زندگی و آینده شما خواهد بود و پیشرفت شما در زندگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.به هنگام گرفتن چنین تصمیماتی مضطرب یا نگران نشوید. به یاد داشته باشید که همه ما برای شکل دادن به زندگی خود لازم است که گاها با دشواری های چنین تصمیم گیری هایی روبرو شویم.

تعبیر خواب ازدواج کردن دیگری:این خواب دربردارنده تعبیری مثبت است. به زودی خبرهای خوبی به گوش شما خواهد رسید و در روزهای پیش رویتان هرجا که می روید، بخت و اقبال یارتان خواهد بود. اکنون زمان خوبی برای شروع کاری جدید و هیجان انگیز و تمرکز بر واقعیت بخشیدن به پروژه های فعلی تان است.

تعبیر خواب مهمان بودن در یک مراسم ازدواج:این خواب نشان دهنده حضور شما در یک مهمانی در آینده ای نزدیک است. تعداد بسیار زیادی از دوستان و خویشاوندان شما در این مهمانی حضور خواهند داشت و حضور شما در این مکان موجب شادی و خوشحالی شما خواهد شد. بعلاوه خبرهایی در این مهمانی به گوش شما می رسد که ممکن است برایتان مفید باشد.همچنین در این مراسم با افراد جدیدی ملاقات خواهید کرد که این دیدار از لحاظ کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. حتما در چنین مراسمی شرکت کنید و در آنجا به معاشرت با دیگران بپردازید تا آنچه که به شما مربوط می شود را از آن ها بشنوید.

تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی خودتان:این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب همسرتان باشید. شاید شما کاملا به همسرتان اعتماد دارید و این اعتماد مشکلاتی را در رابطه شما به وجود آورده است. اهمیت و مفهوم همسرتان را برای خود و زندگی تان به یاد بیاورید و اهمیت این مفهوم و حمایت او در زندگی خود را نادیده نگیرید.شاید بی دلیل مسبب بروز مشکلاتی در رابطه تان شده اید و حتی تاثیر آن را در همسر خود نیز مشاهده نمی کنید. از فکر کردن مداوم به خودتان دست بردارید و بیشتر بر آنچه که مهم است و شما را در زندگی خوشحال می کند متمرکز شوید.

تعبیر خواب خوشامدگویی به مهمانان در مجلس عروسی خودتان:این خواب نشان دهنده آن است که به زودی چیزی جدید را در خانواده خود تجربه می کنید. زندگی خانوادگی شما با کامیابی و موفقیت هایی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است فرزند جدیدی به خانواده شما اضافه شود. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود و برای مدتی طولانی خوشحالی و آرامش را در خانواده خود تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

تعبیر خواب خراب شدن مراسم عروسی:اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی به کلی خراب پیش می رود، تعبیر آن است که به زودی با یکی از نزدیکان خود سوءتفاهم و اختلاف نظری را تجربه خواهید کرد. بهتر است مراقب معاشرین و نزدیکان خود باشید. در مورد چیزهایی که می گویید و کارهایی که انجام می دهید با احتیاط عمل کنید زیرا گفتار و کردار شما ممکن است آن ها را آزرده خاطر کرده و شما نیز در نتیجه این اتفاق ناراحت خواهید شد.

تعبیر خواب عروس شدن:اگر در خواب ببینید که شما عروس هستید، این خواب تعبیری مثبت دارد. اگر رابطه عاشقانه ای را شروع کنید، این رابطه موفقیت آمیز خواهد بود. شاید فردی جدید و هیجان انگیز را ملاقات کنید که زندگی شما را بطور کلی متحول می کند. اگر تا کنون در ارتباط برقرار کردن با دیگران و پیدا کردن افرادی مناسب برای معاشرت با مشکل روبرو می شدید، باید بدانید که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و با دیگران تعامل داشته باشید تا راحت تر فرد مناسبی را برای خودتان پیدا کنید. از آنجایی که در این بازه زمانی بخت و اقبال یارتان خواهد بود پس با اطمینان قدم بردارید و فرصت را از دست ندهید.

 تعبیر خواب ازدواج کردن با فردی متاهل:این خواب دربردارنده تعبیری منفی است. شما و شریک عاطفی تان احتمالا چیز جدیدی را تجربه می کنید که لزوما بد یا خوب نخواهد بود اما برای حل این مسائل باید وقت و تمرکز و انرژی بسیاری صرف کنید. بهتر است بدانید که این موضوع به منزله امتحانی برای شما و شریک عاطفی تان است.اگر در چنین شرایطی صبور و بردبار باقی بمانید و پایداری خود را حفظ کنید، مطمئن خواهید شد که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید و هیچ چیز نمی تواند بین شما دو نفر جدایی یا فاصله ایجاد کند.

 تعبیر خواب عروسی وحشیانه:این خواب نشانه ای منفی است و نشان دهنده آن است که به زودی اتفاق بدی برای شما رخ می دهد و شما در شرایطی سخت و ناخوشایند قرار می گیرید که حالتان را برای مدتی بد می کند. برای جلوگیری از چنین وضعیتی بهتر است مدتی در معاشرت ها و رفتارهای خود بیشتر احتیاط کنید.

 تعبیر خواب داماد شدن:اگر در خواب ببینید که داماد شده اید، این خواب دارای تعبیری منفی است. این خواب برای شما بدشانسی و تنهایی و تجرد را به همراه می آورد. شما برای پیدا کردن شریک زندگی مناسب خود دشواری هایی را پشت سر خواهید گذاشت و این کار برای شما خسته کننده و طاقت فرسا خواهد بود. بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که منتظر چنین وضعیتی باشید و درس های موجود در آن را فرا بگیرید زیرا قرار نیست سرنوشت همه ما در نهایت به ازدواج و یافتن شریکی برای ادامه زندگی ختم می شود.

 تعبیر خواب تصمیم به ازدواج گرفتن:این خواب در بردارنده تعبیری مثبت است. استعدادها و مهارت های شما مورد توجه افرادی شایسته و مناسب قرار خواهد گرفت و شما قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن آن ها را ارائه کنید. از این بازه زمانی استفاده کنید و روی پروژه های جدیدی کار کنید. همچنین پروژه هایی که پیش از این شروع کرده بودید را نیز به پایان برسانید. اکنون زمانی موفقیت آمیز برای شما خواهد بود پس بهترین استفاده را از آن ببرید.

تعبیر خواب ازدواج پنهانی:این خواب نشان دهنده آن است که حضور برخی افراد موجب خجالت و شرمندگی شما می شود. این افراد حرف های ناخوشایندی در مورد شما زده اند و شما نمی دانید که چگونه خود را در این موقعیت قرار بدهید. کارهای اخیر شما این آشفتگی را به وجود آورده است و اکنون باید از عواقب این کارها رنج ببرید.به یاد داشته باشید که تنها چیزی که مهم است خود شما هستید و ممکن است قضاوت و دیدگاه دیگران در مورد شما درست نباشد. مادامیکه می دانید چه کاری انجام دهید و چطور آن را به انجام برسانید، باید بدانید که مهم ترین چیز را می دانید.

 تعبیر خواب ازدواج کسی که عاشقش هستید:این خواب نشان دهنده ترس و نگرانی شما برای از دست دادن فرد مورد علاقه تان است. شاید اخیرا متوجه تغییر رفتارهای او نیز شده باشید. شاید او دیگر مثل قدیم شما را دوست ندارد و به همین دلیل احساس ناامنی و درد را تجربه می کنید. در نتیجه احساسات شما در خواب منعکس می شوند.با شریک عاطفی خود گفتگو کنید و از او بپرسید که آیا چیزی تغییر کرده است یا شما کار اشتباهی انجام داده اید. بیش از حد حساس نباشید و بدون داشتن دلیلی موجه به چیزی مظنون نشوید. برخی اوقات همه چیز تنها در حد تصورات غلط ذهن ناخودآگاه ما است.

 تعبیر خواب متوقف کردن مراسم عروسی:این خواب نشان دهنده آن است که رابطه شما با یکی از عزیزان یا یکی از آشنایانتان در آستانه خاتمه یافتن است. این فرد همان کسی است که توطئه ای را علیه شما چیده است و اکنون مدتی است که شما به نقشه های او پی برده  و به او مظنون شده اید. مراقب تعاملات خود با این فرد باشید. اطلاعاتی به او ندهید که از آن ها علیه خودتان استفاده کند.

تعبیر خواب داماد ، شدن پسرم و برادرم و پسر مجرد امام صادق و معشوق همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ذبح ، گوسفند و سگ و خرگوش و خون قربانی و سر بریدن گوسفندان

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

داماد شدن در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول داماد شدن در خواب بزرگی است.

معنی دوم داماد شدن در خواب فراوانی مال و اموال و روزی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خیانت ، کردن خودم و دوست پسر به دوست دختر و زن به شوهر امام صادق

معنی سوم داماد شدن در خواب آسایش و آرامش در زندگی است.

معنی چهارم داماد شدن در خواب شادی و نشاط و خوشحالی در زندگی است.

اگر در خواب داماد دیدید معنی خواب مشا این است که به زودی یکی از اطرافیان شما داماد می شود.

روبوسی کردن با داماد در خواب نشان دهنده مشاجره و دعوا است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شتر ، وحشی و سیاه رنگ از ابن سیرین و حضرت یوسف و امام صادق

اگر فردی در خواب ببیند که داماد شده است و با زنی پولدار ازدواج می کند معنی خوابش مردن پدرش است.

اگر فردی در خواب ببیند که داماد شده است و با یک زن زیبا ازدواج می کند معنی خواب از دست دادن مادر است.

اگر فردی در خواب ببیند که داماد شده است و با زنی معمولی ازدواج می کند معنی خواب یک بیماری در فامیل و اقوام است.

اگر فردی در خواب ببیند که داماد شده است و با زنی پیر ازدواج می کند معنی خواب این است که به او ثروت فراوانی می رسد.

شیخ طوسی می گوید که اگر کسی در خواب ببیند که یک از اقوام او که مرده است در خواب داماد شده است معنی خواب او این است که فردی از نزدیکان بیننده خواب در سن جوانی می میرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب استخر ، یونگ پر از ماهی و شنا در استخر امام صادق به چه معناست

ادوارد می گوید که اگر در خواب ببینی که مرده ای داماد شده است و می خواهد به حجله برود معنی خواب این است که جوانی در اطراف شما میمیرد و یا ممکن است که تفاق بدی رخ دهد.

برای این خواب معانی خوبی گفته نشده است که به مرگ زودرس و عزا و مصیبت اشاره دارد.

لیلا برایت می گوید که اگر در خواب دیدید که با داماد دعوا می کنید به زودی یک موقعیت عالی در زندگی شما ایجاد می شود.

سماتک

تعبیر خواب عروسی در خواب از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب در ادامه این مطلب تهیه و گردآوری شده است تعبیر خواب عروس شدن خودم و کاملترین مرجع تعبیر خواب عروسی را در سایت سماتک بخوانید.

 

تعبیر خواب عروسی چیست؟ دیدن عروسی در خواب به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران تعبیر خواب عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت. این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید. عروسی یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر انسان است اما همین لحظات مهم با استرس و نگرانی های بسیار زیادی همراه هستند. دیدن عروسی در خواب می تواند با توجه به نمادها و نشانه های دیده شده در خواب و شرایط کلی خواب در بردارنده تعابیر مثبت یا منفی باشد.

 

تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد از دیدگاه آنتلی بیلتون را در ادامه بخوانید

اگر دختر مجردی خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد. اگر دختر مجرد خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد. اگر دختر مجرد خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

 

تعبیر خواب دیدن عروس در خواب چیست؟ ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.

جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

 

اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید. اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد. شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

 

اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید. این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند. اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید. آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

اگر در خواب حلقه عروسی فرد دیگری را ببینید، این خواب نشان دهنده فریبکاری و نیرنگ احتمالی است. شاید با فردی جدید و جذاب آشنا شوید که توجه شما را کاملا به خود جلب می کند. اگر در رابطه ای جدی و همیشگی قرار دارید، قطعا باید حضور شریک عاطفی خود را در نظر گرفته و مانع از آزار و اذیت او شوید.

بعلاوه این خواب نشان دهنده خیانتی از جانب شریک عاطفی یا همسرتان به شما است. احتمالا او در رابطه ای ممنوعه وارد شده است که نتیجه آن ناراحتی و اندوه برای شما خواهد بود. نشانه های خیانت را جستجو کنید و با صراحت از همسرتان بخواهید تا برایتان توضیح دهد که ماجرا از چه قرار است.

 

اگر در خواب خود را در حال تماشا کردن عکس های عروسی تان ببینید، این خواب نشان دهنده مشکلاتی غیرمنتظره در روابط شما است. شاید درگیری و اختلافی بر سر موضوعی بین شما و همسرتان به وجود بیاید که البته چندان قابل توجه هم نباشد.

اما در صورت ادامه اختلاف نظرها همین درگیری می تواند به موضوع جدی تری تبدیل شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف نظر و درگیری مراقب آنچه می گویید باشید تا از ناراحت کردن همسرتان و ایجاد مشکلی جدی در رابطه تان جلوگیری کنید.

 

دوختن لباس عروس در خواب نشان دهنده آن است که شما می خواهید نقشه های خود را قبل از موعد مقرر آشکار و علنی کنید. شما هیچ وقت به فکر خودتان نیستید و همیشه هیجان زده می شوید و تمام برنامه ها و نقشه هایتان را برای دیگران علنی می کنید.

مساله اینجاست که برخی اوقات برنامه ها و نقشه های ما آنطور که ما تصور می کردیم پیش نمی روند و دیگران از این فرصت استفاده کرده و ما را مورد تمسخر قرار می دهند یا تاسف و ترحم آن ها شامل حال ما می شود. برخی از افراد هم تلاش می کنند تا با خرابکاری های خود مانع از تحقق برنامه های شما شوند. بنابراین مراقب باشید و تا قبل از محقق شدن برنامه هایتان سکوت کنید.

اگر در خواب خود را در حال پرو کردن لباس عروس و آماده شدن برای مراسم عروسی ببینید، این خواب نشان دهنده اضطراب و نگرانی ناشی از ماجراهایی مشخص در زندگی شما است. در واقع شما به اندازه عروسی که برای جشن عروسی خودش آماده می شود در زندگی واقعی خود با اضطراب و نگرانی دست و پنجه نرم می کنید.

زمانی را به خودتان اختصاص دهید و با عزیزان خود همراه شوید تا به آرامش برسید. بیش از اندازه به هر چیزی فکر نکنید. شاید اوضاع به زودی مرتب شود و شما به این نتیجه برسید که اینهمه استرس و نگرانی را برای چیزی بی ارزش به جان خریده بودید.

 

اگر در خواب روی لباس عروس لکه ای ببینید، این خواب نشان دهنده قطع ارتباط شما با یکی از عزیزان تان است. درگیری ها و کشمکش های مداوم شما با این فرد منجر به قطع ارتباط شما دو نفر خواهد شد.

اگر شما مقصر این قطع ارتباط هستید، تلاش کنید تا اوضاع را سر و سامان دهید و قبل از وخامت اوضاع از او معذرت خواهی کنید. اگر این فرد برای شما فردی باارزش و بسیار مهم است، پس هیچ چیز برایتان تا این حد مهم نخواهد بود و هرکاری می کنید تا او را از دست ندهید.

 

تعبیر خواب عروسی با زن مرده، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. تعبیر خواب خواستگاری مرده، اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.

 

دیدن پیراهن عروسی در خواب نشان دهنده مشارکت شما در کاری داوطلبانه یا خدمات اجتماعی است. شما به دلیل مشارکت در چنین فعالیت هایی پاداش دریافت می کنید و این پاداش به دلیل حضور داوطلبانه و فعالانه شما در این رویداد یا بودن شما به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی به شما تقدیم می شود.

اگر وظایف و کار خود را به نحو احسن انجام دهید، حتی امکان ترفیع رتبه در سمت مربوطه برای شما فراهم می شود. همچنین می توانید با دیگر اعضاء گروهی که در آن عضو شده اید تعامل برقرار کنید و در انجام امور خود از آن ها کمک گرفته و به موفقیت های بیشتری دست یابید.

اگر کسی در خواب دید خودش یا دیگری عروس به خانه آورده و او عروس را می شناسد، به بزرگی می رسد اما اگر عروس را نشناخت، عمر او رو به اتمام است. دیدن جشن عروسی همراه با رقص و پایکوبی مصیبت است.

اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت. اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد. اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد. اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند. اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد. اگر دختری خواب ببیند در جشن عروسی خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

 

اگر در خواب عروسی را ببوسید، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می‌کنید. اگر در خواب عروس، دیگران را ببوسد، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت. اگر در خواب عروسی شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد. اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می‌شوید.

 

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام دوم: زیادتی مال سوم: سرحالی وآسایش چهارم: خرمی و شادی.

 

خواب عروسی، ایام خوش در پیش است.

تعبیر خواب رفتن به عروسی، منفعتهای بزرگ مالی

تعبیر خواب ازدواج یکی از فامیل، خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند، سود

تعبیر خواب عروسی خواهر، خطر بزرگ

تعبیر خواب عروسی برادر، پول

تعبیر خواب عروسی دختر باکره، احترام

خواب ازدواج دخترم، ثروت

خواب ازدواج پسرم، پول به دستتان می رسد.

تعبیر خواب عروسی بیوه، خواب رفتن به عروسی بیوه پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب عروسی از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ازدواج و عروسی، رسیدن به هدف

تعبیر خواب عروسی کردن، سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.

دیدن شوهر، امیدهای واهی

تعبیر خواب عروسی ابراهیم کرمانی، اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب عروس شدن مجدد، اگر زن شوهر داری ببیند که همسرش با شخص دیگری ازدواج کرده و آن همسر جدید را ملاقات نکرده نشانه عزت و شرف زن خواهد بود.

تعبیر خواب عروسی زن شوهر دار، اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود. 

 

 

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

 

 

تعبیر خواب ازدواج به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب ازدواج به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ازدواج می فرماید:زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.اول: بزرگی و مقام،دوم: زیادتی مال،سوم: سرحالی وآسایش،چهارم: خرمی و شادی.

 

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

 

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:ازدواج – عروسی: رسیدن به هدفازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می تواند به معنای اختلافات نیز باشد.اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ، نشانه آن است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.دیدن شوهر: امیدهای واهی.دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانه آن است كه سردی بی تقاوت یكی از دوستان او را نا امید می سازد.

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست.

3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است كه خبرهای ناگوار خواهید شنید.

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانه آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكیاز اعضای خانواده خود رنج خواهید كشید.

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیكند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد.

7-اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ازدواج گوید:اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

لیلا برایت می گوید:اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه خوشبختى در زندگى می باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

دسترسی آسان به تمام برنامه های اپل

فردموردعلاقه تان درهرجای دنیاراسوپرایزکنید

هوشمند سرمایه گذاری کنید

برترین بازی های ایکس باکس و پلی استیشن

شارژ دلاری اکانت اپل آیدی

خرید گیفت کارت

خرید گیفت کارت xbox

خرید گیفت کارت اپل

از رشد بورس جا نمانید!

آسانترین راه خرید برنامه در کنسول ps4

دسترسی به بازی هاوقابلیت های جدید

بدون مراجعه حضوری ویزیت شو!

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020

صفحه اصلی » سرگرمی 🔥 » تعبیر خواب 🔥 » حرف الف » تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : ازدواج مرده / ازدواج با محرم / ازدواج مجدد

تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است.

شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید.

خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است.

بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید.

تعبیر خواب ازدواج دیدن

این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید.

تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد.

با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌ هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد.

اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد.

و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یـعـنـی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.

اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یـعـنـی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

اگر ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی

تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: ۱- بزرگی ۲- فراوانی مال و اموال ۳- آسایش و آرامش ۴- شادی و نشاط.

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ

ازدواج یک برادر: پول

ازدواج یک دختر باکره: احترام

ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.

ازدواج دخترتان: ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

دیدن خواب ازدواج نشانه ایام و روزگار خوش می باشد.

شرکت کردن در یک ازدواج نشانه منفعت های بزرگ مالی می باشد.

ازدواج و عروسی کردن در خواب نشانه رسیدن به هدف و خوشبختی می باشد.

اگر کسی خواب ببینید زنی که فوت شده است در خوابش رخت عروسی به تن دارد و در حال ازدواج میباشد دلیل بر جدایی و نفاق در بین یکی از خویشان است ادوارد نیز در این زمینه گفته است عروس شدن یک زن مرده در خواب دلیل بر طلاق و جدایی میباشد

تعبیر خواب ازدواج مرده

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

اگر شخصی خواب ببیند فردی که فوت کرده است با کسی که در حال حاضر زنده و در قید حیات است ازدواج نموده است در اینجا منظور همان عروسی و برپایی جشن نیز میباشد دلیل بر امرزش گناهان و نزول برکت و نعمت در زندگی میباشد

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود

تعبیر خواب ازدواج با مرده

اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.

متاسفانه دیدن خواب عروسی و یا وصل برادر و خواهر تنی با همدیگر با معنی نحسی همراه است و دلالت بر بدبختی فساد و یا پر شدن چوب خط شما است

نامزدی یا عقد برادر و خواهر تنی با هم در خواب انسانی است منافق و دروغگو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می‌گوید و نفاق ایجاد می‌کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی‌شود

تعبیر خواب ازدواج با محرم

خواب دیدم که با خواهرم که چند سال از من کوچکتر است ازدواج کرده ام و هر دوی ما خوشحال هستیم که اتفاقا مراسم عروسی هم برای ما برپا کرده بودن و با یکدیگر میرقصیدیم این خواب چه تعبیری دارد ابن سیرین او را پاسخ دادند که در زندگی و کارهای روز مره خود جویا شو و ببین کدام عمل زشت و یا ننگی را به تازگی انجام دادی و از خداوند طلب استغفار کن ! شیخ طوسی نیز گفته اند این دخواب نشان دهنده ی این است که برای خود وبال و گرفتاری درست می‌کنید.

همچنین آواره شدن و دربه دری از دیگر تعابیرش است گسستگی و پریشانی ،و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر شدن و یقینا احتمال تزلزل و خطر هست.

و در مجموع آشفتگی و پریشانی کارها است.

پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی، عمل خلافی مرتکب شده‌اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می‌کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید و کار بالاخره به بدنامی و رسوائی می‌انجامد

مراسم نامزدی و یا عقد داداش و آبجی در خواب غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می‌آید و غمی به شما می‌رسد و به زودی قربانی یک توطئه می‌شوید

اگر شاهد عروسی و یا وصلت دو برادر و خواهر بودی که آن ها را میشناختی یا نمی شناختی غمی به او می‌رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور

اگر برای تو کارت دعوت به عروسی فرستاده بودن که مربوط به برادر و خواهری بود که تو با آن ها قبلا آشنا بودی و به این مجلس مهمان شدی مرتکب گناه می‌شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان.

اگر دیدی که در خواب عاشق خواهرت شده ای و تصمیمت این است که به او در خلوت پیشنهاد ازدواج بدهی در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است.

و یا اینکه تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرسا است.

و نظر جمیع معبران در این باره این است که غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است.

یا اینکه خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.

اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج مجدد دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

تعبیر خواب ازدواج مجدد

فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد.

حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او می‌باشد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار

اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای و زن دوم گرفته ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

اگر چنین خوابی ببینید سیل عظیمی از امنیت و آرامش خاطر و صلح و دوستی به زندگی شما می آید و به صورت کلی خواب خوب و پربرکتی است.

اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

تعبیر خواب عقد کردن

اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن باشید شما را برای مردی عقد می کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید

دیدن مراسماتی به مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نمی‌داند.

به گفته وی و تمامی معبرین مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند.

مطیعی تهرانی حضوری فردی با مشخصات عاقد در مراسم صیغه خواندن را نشانه بلا و مصیبت می‌داند و این گونه بیان می‌کند که اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن باشید شما را برای مردی عقد می‌کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید.

تعبیر خواب عقد کردن خودم

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

عروسی یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر انسان است اما همین لحظات مهم با استرس و نگرانی های بسیار زیادی همراه هستند.

دیدن عروسی در خواب می تواند با توجه به نمادها و نشانه های دیده شده در خواب و شرایط کلی خواب در بردارنده تعابیر مثبت یا منفی باشد.

اگر دختر مجردی خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختر مجرد خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختر مجرد خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

اگر در خواب ببینید که دوست شما و یا یکی از عزیزان و اعضاء خانوده شما عروس شده است به این معنی است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید .

تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

سلام. خواب دیدم من و خانواده بنده در خانه ای غریب مستقر بودیم که مادرم خبر ازدواج تمام شده دوتا خواهر بزرگترم میده که یکیشون هم متاهل هست. منم با گریه و عصبانیت با مادرم دعوا میکردم که دعوا سر شوهر اون خواهر متاهلم که پسر خوبی نیست و… البته عروسی در کار نبود و فقط خودمون توخانه بودیم در همین بحث داشتم وسایلم و جمع میکردم از خانه بزنم بیرون و مادرم تاکید داشت که اجبار بوده لازم به ذکر من تنها مرد خانواده هستم

سلام من خواب دیدم عموم ک فوت کردن (ناکام بوده)عروسیشه ک دوتا جوان فامیلمون ک جفتشون مردن و اونام ناکام بودن ساقدوش شوقدششن عموم تو حیاط خونه بابا بزرگمه ساقدوشاشم کنارشن

بعد یه چشمم دید ک بابابزرگم ک در قید حیاطن جلو در حالش بد میشه از حال میره من بغلش میکنم هی اینور اونور میبرم تا آمبولانس بیاد خیلی سبک شده بود بابابزرگم امبولانس ک میاد من دیگه از خواب بیدار میشم

توروخدا بگین تعبیرش چیه ک از صبح دیونه شدم با این خوابا

باسلام. من عمه ام تقریبا پنج ماهی میشه فوت کرده.ایشون اخوند بودن.و ازدواجم نکرده بودن. دیشب مادرم خوابشونو دیدن ک لباس محلی تنشونه و میخوان ازدواج کنن.و میخوان با یک مرد ک مثل خودشون حاج اقا بوده فکنم ازدواج کنن.ولی اون اقا قبلا ازدواج کرده بود و سه تاهم بچه داشت اون مرده. کلا ما این مردی ک مادرم تو خوابش دیده نمیشناسیم. میخواسم بدونم تعبیرش چیه خیلی فکرمو مشغول کرده. ممنون از لطفتون❤

با عرض سلام ‌خدمت شما، من خواب دیدم خواهرم داشت با شوهرش دوباره نکاح میکنه این یعنی چی تعبیری داره ؟ با احترام

سلام خواب دیدم در جشن عقد خودم هستم و همه در حال عکس گرفتن هستن و شاد هستیم.اسم دوماد همون فردی هست که در دنیای واقعی عاشقش هسم اما هیچ ارتباطی باهم نداریم ولی قیافش در خواب نمیبینم و ی شکل و شمایل دیگه میبینم و اونم هی از من عکس میگیره.تعبیرش چی میتونه باشه؟

تعبیر جشن مراسم ختم هست

سلام خواب دیدم زن داداشم مرده و داداشم مراسم نامزدیشه فردا هم عروسیشه.بابام تو این نامزدی حضور داره از روی میز شکلات بر میداره واس مامانم میگه اینا واس مادرت باشه.مادرم سال ها پیش مرده.

سلام خواب دیدم که با کسی ک قبلن دوستش داشتم ازدواج کرده ام و خواهر برادر دوقلویی،ک الان دارم در خوابم فرزند خودم بودن اما کسی ک با او ازدواج کردم مرده بود و بعد از چند سال ان شخص زنده ب خانه برگشت !! تعبیر چیست ؟!

سلام خسته نباشید خوب و عالی

من درخواب دیدم که ازدواج کردم و پدرزنم که دایی مادرم که مرده وبرادرش و زن برادرش که مرداند من راهمرای می کندمی خواهم بدانم جواب را

سلام من خواب دیدم با دوستم ک تقریبا نامزدیم و همه خونواده میدونن داخل ی مجموعه ای بودیم داشتیم رد میشدیم دیدیم اسممونو زدن واسه عقد و اونجا مارو عقد کردن ولی خب ما میدونستیم ک صوریه و اینک این عقد بخاطر این بود که یه کارت بهمون بدن و داخلش پول بریزن تعبیرش چیه؟

سلام .خواب دیدم خونه. مادرم. عقد دونفر رو جاری می کنن خیلی شلوغ خونه ی مادرم …

سلام من خواب دیدم که برادر وسطیم که متاهل است دوباره در کنار خیابان درحال عقد کردن با زنی دیگر است و پدر و مادر و همسر برادرم روبروی او بودند وقتی عاقد از او پرسید حاضر هستی دوبار اول را گفت نه ولی بار سوم که حواسم نبود گفت بله تعبیر این چیست در سایت های دیگم گفنم جوابم را ندادند لطفا سریعا جواب دهید

تعبیر خواب ازدواج با معشوقی که چند ماه پیش به عقد یکی دیگه درآمد چیست؟؟؟؟

سلام.من خواب دیدم که دختر عمم ک متاهل است بعد چندین سال جشن عروسی گرفته برای خود و شوهرش.و همه میگن زمان قدیم اینا نتونسته بودن جشن عروسی بگیرن بخاطر همین الان گرفتن!

سلام خواب دیدم لباس عروس پوشیده بودم وه یه عاقداومده عقدم کنه گفتش اول آرزوبکن بعدش گفت یه صلوات بفرستید

سلام من پدرم یک ماهی است که فوت کردن چند شب پیش مادرم خواب دیدن که مراسم خواستگاری خودشه و چند تا خواستگار داره ولی آخر سر بابا م رو انتخاب میکنه تو خواب میگه من احمد رو میشناسم با همین ازدواج میکنم میشه تعبیرش رو بگید اگر میدونید؟من نگرانم

من خواب دیدم که مادرم از ازدواج من پیش افراد فامیل حرف میزند تعبیر آن چیست؟

سلام آقا هستم خواب دیدم که برادرم منتظر من بود که بریم محضر با عشقم عقد کنم عشقم محضر منتظر من بود من خونه بودم لباسامو پوشیدم تا برم بعد بیدار شدم.. خیلی نگرانم خوابم خوب نباشه

سلام مردی متاهل هستم خواب دیدم دوباره ازدواج کردم اسم زنم با پدرش هم میدانم منظورم زن دوم هسته تعبیرش چیه؟

سلام درخواب دیدم مراسم عقد خودم هستش ولی داماد رانمیشناختم فقط اسمش رابهم گفتن لازم بذکرهستش من چندساله ازهمسرم جداشدم

باسلام من دوروزه این خواب و میبینم یباردیشب چیه بارامروزظهر خواب دیدم خواهرزادم که متاهل وبارداره ،داره ازدواج می‌کنه ولی توخواب فک میکنم مجرد تعبیرشو می خواستم بدونم ممنون ازتون

سلام خواهر من خواب دیده من به آنها گفتم که عقد کردم و همین جمعه مراسم داریم همه به فکر خرید و نوع لباس افتاده بوده اند و خواهر دیگرم هم که به رحمت خدا رفته به دنبال شرکت در مراسم و تهیه لباس بوده تعبیرش چیست؟

سلام .دختر مجردی هستم خواب دیدم وقتی از خواب بلند شدم مادرم بهم گفت امروز مراسم عقد تو است زیاد ناراحت نبودم فقط می گفتم این چند ماهه دیگر را صبر میکردی تا کنکور هم بدهم . چرا قبلا بهم چیزی نگفتیم الان می گین مادرم گفت پسر خوبی بود ..بعد رفتم خونه رو مرتب کردم واسه مراسم و خواستم برم خودمو آرایش کنم که از خواب بلند شدم …. ناراحت نبودم ولی واسه مراسم استرس داشتم و نمیدونستم داماد کیه

سلام ،چند باریست خواب میبینم ک نامزدد نامزد خواهرم هستم وخیلی احساس عاشقانه و زیبایی داریم ،البته دقیقا این حسیه ک بین دوتاشون هست و بعد ده سال سختی بهم رسیدن و اونم اندازه خواهرم برای من عزیزه ومن خیلی برای وصلشون کمک کردم

سلام چند باری خواب دیدم باکسی که یکسال نامزدیم بهم خورده وایشون الان متاهل هستن عقد کردم تعبیرش چیه؟؟؟

خواب دیدم عمویم که پدر شوهرم هم میشود از من میخواهد با او ازدواج کنم لطفا تعبیرشرا بگویید🙏

البته ایشان مرده است

سلام خسته نباشید لطفا تعبیر خوابم رو بگید حتماااا من خواب دیدم با دایی ام که الان یه مدته از دستش ناراحتم ازدواج میکنم

خواب دیدم فردا قرار است با معشوقم عقد کنیم ، تعبیرش چیست

خواب می دیدم با شخص مورد علاقه ام می خوایم عقد کنیم الانم باهم شکرابیم از هم خبر نداریم اون رابطه قطع کرده و این که من تو خواب می گفتم صیغه ۹۹ ساله اون گفت عقد دائم جفتمونم بیوه ایم .تعبیر خواب من چیه

خواهش میکنم اگه کسی میدونه جوابم رو بده من خواب دیدن دختری که که قبلا حلقه ازدواج به او داده بودم و بعد نامزدی را به هم زده بودیم و در بیداری حلقه را برگردانده بودند قرار است به همسری من در بیاد به من خبر دادند .به یکباره دیدم جایی هستم که اون دختر وایستاده سلام کردم فقط از حاضرین مجلس اون دختر بهم جواب داد بعدش دیدم احمدی نژاد هم اونجا نشسته و گفتند خاتمی هم قراره بیاد اما خاتمی نیومد خواب خنده داره شایدم نه ..کسی می دونه تعبیری داره یا نه؟

باسلام وخسته نباشید من دخترم وخوابی دیده ام که قرار بود عقد کنم ولی خطبه ای خوانده نشد وهمه اعضا ی خانواده گریه میکردند خواهش میکنم تعبیرش رو بگویید ممنون

ودیعه مسکن: جزئیات / آخرین اخبار ودیعه مسکن / ثبت نام / مبلغ و شرایط ودیعه مسکن

فال حافظ آنلاین : فال حافظ روزانه نایریکا (انواع فال و طالع بینی)

فال روزانه : فال روزانه نایریکا / طالع بینی روزانه (انواع فال و طالع بینی)

مالکی: آمریکا هرگز نمی‌تواند مورد اعتماد ملت ایران باشد

وحیدی: آموزش مجازی دانش‌آموزان تابع استاندارد مشخصی باشد

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی دو طرح مالیات بر خانه‌های خالی و قیر رایگان در دستور کار

آصفری: باید از امیدواری بی ثمر به کشورهای اروپایی دست کشید

هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به کوه دماوند تعرض و دخل‌وتصرف داشته باشد

اراده ایران گسترش روابط باافغانستان است/ ایران همواره درکنار ملت ودولت افغانستان حضور داشته است

عربشاهی: پرسپولیس باید در خط حمله و دفاع چپ تقویت شود/ موفقیت در آسیا دور از دسترس نیست

پاشازاده: این فوتبالی است که شاهین باید بازی کند/ با اسم من بازی کردند

فعالیت اورژانس بانوان در سه پایگاه در تهران

توضیح پلیس درباره علت ترافیک نیمه‌سنگین آزادراه کرج – قزوین

سیم‌کارت‌های گم‌شده در معرض بیشترین سوءاستفاده‌ها

تولید نرم‌افزار نظارت تصویری هوشمند توسط محققان دانشگاهی

آیا امکان حیات در زیر سطح مریخ وجود دارد؟

اتمام ۲۰امین روز قمری ماه‌نورد چین در نیمه پنهان ماه

تحویل خودرو با کیفیت ۱۰ سال پیش خوشایند مردم نیست

قالیباف:اولویت‌های مورد تاکید رهبری را در مجلس پیگیری می‌کنیم

تسلیت واعظی به عراقچی

همکاری همه کشورهای منطقه با هم، موجب ثبات و آرامش منطقه است

جایگاه تیم ملی فوتسال بانوان قربانی بدعهدی فدراسیون!

تمام ستاره‌های مشترک استقلال و سپاهان/ از عقاب آسیا تا مارکوپولو!

پلمب ۵ رستوران در دربند به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هنجارشکنی

رخداد زلزله در قیامدشت تهران بر روی گسل ایوانکی/قشم با زمین لرزه ۴.۴ لرزید

پینترست در کرونا گل کرد

بررسی لزوم به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز برای فناوری‌های نوین

انگلیس با شرکت‌ جدید تولید کننده واکسن کرونا قرارداد بست

بازگشت “دراگون” به زمین شاید با تاخیر مواجه شود

فال PMC 🔥 فال پی ام سی روزانه نایریکا

صفحه اصلی » سرگرمی 🔥 » تعبیر خواب 🔥 » حرف ع » تعبیر خواب عروسی: عروسی خودم و دیگران / عروس شدن زن و مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند.

اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند.

دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.

تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تعبیر خواب عروسی / معنی دیدن عروسی در خواب

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

تعبیر خواب عروسی خودم

اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد

اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.

این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند.

اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید.

آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

خواب عروسی دیگران را دیدن

اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.

شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد .

اما اگر میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد .

و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یکی از اعضاء فامیل نشانه خصومت در خانواده است

تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است

تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است

تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است

تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد .

اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …

برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و یا عقد بدون شک یک معنی مسلم وجود دارد و آن این است که شما کاری را در زندگیتان انجام داده اید که مدت هاست بخاطرش عذاب وجدان دارید.

در واقع دیدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ی ما در زندگی دنیاست،

اگر دیدی غریبه ها و یا کسانی که تو آن ها را نمیشناسی مراسم عقد کنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد که زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر میشوند.

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

اگر دیدی میان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر صر و صدا بلند میشود به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی ات میباشد

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسیار اندوهگین شدم این رویا چه نعبیری دارد؟

امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو کسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است.

سعی کن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته، بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان اشنایان از معانی این خواب باشد

جابر مغربی درباره تعبیر خواب به هم خوردن و از هم پاشیدن مراسم عقد نوشته اند بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی چنین خوابی است.

اگر دیدی مراسم عقد یا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف میشودی و کار به جاهای باریک میکشد.

اگر دیدی این بی نظمی و یا به هم خرودن با دلیل موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یکدیگر دارد

اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری

هیچ وقت تعبیر خواب اسلامی را قبول ندارم چون با شادی مخالف همه چیز غم میدونه عروسی برف باران باغ و…غم وتعبیر میشه باقیش که فقط به ازدواج کنیز گرفتن ‌کنیزت بچه دارشدن و چون خانم ها را ادم حساب نمیکنه تعببر خواب نداردن !فقط خواب مرد ها میگه

اصلأ اینجور نیست چقدر تعبیر خواب هایی که به کامروایی بدل میشه بعدشم نه اینکه زنان آدم نیستند علت چیز دیگه ای هست.

علت چیه؟

موافقم همیشه خوابای خوب رو تعبیرشو تو اسلام با ترس و لرز میخونم چون میدونم همش بد تعبیر شده

اصلا هم اینطور نیست اگر کمی از تعبیر خواب اسلامی اطلاع داشتید اینگونه قضاوت نمی کردید. زندگی دو روی یک سکه ست روزی خوشی و روزی هم بر مراد نیست. تعبیر خواب هم مبین همین بالا و پایین روزگار است. تعبیر خواب برای گاهی گرفتاری و تنگدستی خواهد بود و گاهی روزگار نعمت و برکت. البته همه اینها بستگی به شماره عینک ما داره!

آره واقعا هر خوابی میبینیم تعبیرش بده

اصلا اینطوری که فکر می کنید نیست گاهی اوقات ما خواب هایی رو می بینیم که تعبیر ی ندارند حالا به علت شرایطی که برای ما پیش میاد اما اینکه اسلام همیشه خواب های خوب رو بد تعبیر می کنه این یعنی اینکه شما همشه انتظار دارید که خواباتون تعبیر خوبی داشته باشه ودنبال تعبیر واقعی خوابتون نیستید شاید خوابی از نظر شما خوب و مثبت باشه اما تعبیرش منفی از آب دربیاد یاشدم بالعکس البته این تعبیراتی که ما بعد از هر خواب توی اینترنت سرچ می کنیم خیلی وقت ها تعبیر واقعی خواب نیستند چون همینطور که گفتم… بیشتر بخوانید »

الان تو این تعبیر ببین امام صادق چقدر قشنگ و مثبت تعبیر کردند…. در ضمن قبول داشتن من و شما چیزی از حقیقت کم نمیکنه

با قبول کردن یا نکردن شما که واقعیت عوض نمیشه !!! شما دوس داری اون چیزی که دوس داری تعبیر خوابت باشه !!! تعبیر اسلامی بر اساس سیستم روحی انسان بنا شده ولی تعبیر خواب غربی بر اساس روان شناسی و تحلیل و تجزیه خواب. فکر کنم این غربیها هستند که با شادی مخالف هستند. مثل کشتار ده میلیونی در جنگ جهانی اول توسط انگلیس ! یا کشتار بومیان استرالیا و امریکا و کانادا و غصب مملکت اونها ! یا کشتار خودشون در جنگ جهانی اول و دوم با ۱۲۰ میلیون کشته !!! یا ایجاد داعش و قتل عام مسلمین… بیشتر بخوانید »

تعبیر خوابت اینه در آینده به غلط بودن ذهنیت خود پی میبری و وقایعی میبینی که اصلا یک لحظه هم تصور نمیکردی و متوجه میشوی تمام عمر خود را در غفلت و ناآگاهی سپری کردی. چه خواب طولانی داشتی!!!!!!

عاااااالی خیلی خوشم اومد دمت گرم محمد

دقیقااا الان تو همین تعبییر هرچی زن خواب دیده با مرده دیگه از ازدواج کرده بدبختی و اندوه بود اما هرچی مرد خواب دیده با زن دیگه ازدواج میکنه مقام و شهرت و پول و …یعنی زن چون گناهه با مرد دیگه بودنش همه تعبیراش منفی ولی مرد چون گناه نیست همه تعبیراش مثبت!! تعبییر خواب اسلامی کاملا بی معنیه!

سلام خوابی دیدم که حالم رو خراب کرده ، امیدوارم تعبیری براش پیدا بشه. خواب دیدم شب عروسی من هست . عروس رو نه تو خواب دیدم و نه میشنواختم. میدونم که عروس شب عروسی من رو ترک کرده بود، و من خیلی ناراحت و افسرده به نزد خونواده خودم برگشته بودم

راست میگه

با سلام من اعتقاد دارم و برام مسجل شده وقتی خواب را به اولین نفر گفتم و او آنچه تعبیر کند نتیجه همان میشود پس به افراد خیر خواه و خوب خواب خود را بکوبید تا تعبیری زیبا ارائه دهد، مثلا برف و باران نعمت های الهی هستند و زیبایی آفرینش

من یه شماره تلفن از اون شخصی که تعبیر خواب میکنن میخوام چون خوابای پیچیده میبینم که اصلا نمیشه نوشت میخوام برام تلفنی تعبیر کنن هزینه هم پرداخت میکنم

من خواب دیدم عروسیم با همسرم (متاهل هستم) هست و بیشتر آشناها با من اومدن آرایشگاه تو راه رفتن به سالن عروسی بارون میگیره و به خاطر بارون نتونستیم بریم عکس بگیریم و خیلی زود طرف ساعت ۵ به سالن عروسی رسیدیم تعبیرش چیه؟

سلام من همش خواب میبینم لباس عروس پوشیدم و اینسری هم دیدم لباس عروس تنمه و مامانم گل میده به دستم نامزدم هستم ممنون میشم بگید تعبیرشو خیلی نگرانم

سلام شما در زندگی پیش رو زندگی خوبی دارید وخواب عروس شدن و گل گرفتن نشانه این است که هدیه خوبی در زنگی آینده شما پیشه روی شماست چرا که دارید همیشه این خواب رو میبینید

سلام من دختر ۲۵ ساله ی مجردی هستم خواب دیدم با یکی از همکارهای خودم ازدواج کرده بوودم د واقع اون پسری که همکارم هست فک میکنم به من علاقه داره تا الان هیچی به من نگفته اما من همچین احساسی میکنم وه در حال حاضر واسه ی یه چیزهایی ما الان از هم دلخوریم و کم با هم حرف میزنیم وه من امشب این خواب را که دیدم از این ناراحت نبودم که با او ازدواج کرده بودم اما از این ناراحت بودم ما بچه دار شده بودیم من میگفتم اخه این چه جوری بود چرا به این زودی… بیشتر بخوانید »

خانم عزیز … شما به هیچ عنوان از در علاقه به برخوردهای اون آقا نگاه نکنید… چون خودشما به اون آقا علاقه دارید این ضمیرناخودآگاه شماست که درگیر عروسی با ایشون هستن…. بهتره سنجیده رفتار کنین و این اتفاقات و خواب رو به پای علاقه ایشون به خودتون تلقی نکنید. .. ایشون اگر شمارو بخواهند مطمئنا پیش قدم خواهند شد

سلام شما هم از اون جوان خوشتان میاد واین در نا هشیار ذهن شما نقش بسته چرا که در خواب وقتی ازدواج کردید از این موضع ناراحت نشیدی و میدانم صبح آن روزی که این خواب را دیدید یک احساس خوبی داشتید ؟ این دلخوری که در مکان کاره شما پیش آمده نشان این هست که هیچ کدام از شما دو نفر نمیتوانید با هم یک صحبت دوستان داشته باشید ! اگر این احساس دو طرفه هست چرا در چهار چوب قانونی ازدواج نمیکند اما باید از هم آشنایی کامل داشته باشید

سلام ببخشید من چند باری. دوستام خواب دیدن ک من عروس شدم ولی داماد رو تو خواب ندیدین تعبیر این خواب چیه؟؟؟

منم تا حالا عروسم رو ندیدم فک کنم واسه مجردا چهره طرف مقابل نمیاد چون تصوری از همسر اینده نداریم تو ذهنمون ولی خیلی بهش نزدیکیم من حتی چند بار تا بالا زدن تور هم رفتم اما چهرش رو ندیدم یا از خواب پریدم یا موضوع خواب عوض شده

سلام من خواب دیدم ک عروس شدم واصلا از عروسیم راضی نیستم دامادم نمیشناختم و ازش خوشم نمیومد [مجردم] تعبیرش چیه

سلام من یه دختر ۲۵ سالم مجردم رفیقم خواب دیده بود که برای من خاستگار اومده بود اون رفیقمم به من میگفت چون که اون پسر یه دفعه اومد و خاستگاری کرد من جای تو بودم راضی میشدم یا بهش فک میکردم بعد یکی میخواست پول واسه ی خیریه جمع کنن اون رفیقمم پول در اورد که بهشون بده اما تو دستش مونده بود نمی دونست داد بهشون یا نه تعبیر این خواب چیست لطفا ممنون

من خواب دیدم لباس سفید پوشیدمو عروس شدم و یعنی قرارع بمیرم واقعا راسته یا دارن منو میترسونن چون اگه بمیرم نامزدم بیوه میشه که???

نه قرار نیست اتفاق بدی بیفته چون نامزد داری همش به عروسی فکر میکنی خوابشو میبینی

سلام ، من خواب دیدم که عروسی خودم و یکی از دوستام ( که واقعا چند وقت دیگه عروسیشه) هست و من داماد رو نمیشناسم،هر چی میخوام زنگ بزنم به داماد با خودم میگم خب منکه نمیدونم کیه ، به کی زنگ بزنم؟ به مدت تو خواب اینجوری گذشت تا اینکه مامان بابام اومدن و از مامانم پرسیدم میدونه داماد کیه؟ اونم گفت اسمشو و من فهمیدم ، اینم فهمیدم که بابام با اون پسر صحبت کرده بوده که همسر من بشه و من عروسی رو بهم زدم ، میشه بگین تعبیرش چی هست؟

سلام ببخشید من خواب دیدم که با نامزدم خودم عروسی کردم ومراسم عروسی را ندیدم فقط دیدم که درحال پوشیدن لباس عروس بودم وآرایش صورت خودم بودم لطفا تعبیرش را بهم بگید

منم همینطور ولی تبعیرشو نمیدونم😔

با سلام خواهشن جواب بدیذ من خواب دیدم روز عروسی خودم من روز عروسی خودمه و آرایش کرده منتظرم تا شوهرم بیاید و ب تالار برویم و و ب چند تا فامیلامونم سفارش میکنم ک ساعت ۶ تالار باشن.. خیلی هم و خوب خوشکل بودم ک یهو متوجه میشم موهام ارایشگر درست نکرده .. و سریع ب ی ارایشگاه میرم تا ارایشگر موهام درست کنه.. خواهشن اگه ممکنه ج بدید .. ممنون

سلام ، من خواب دیدم عروسی خواهر خانوم برادرم هست که ایشان در واقع متاهل هستن در خواب دیدم ایشان با یک پسر خانواده ی پولدار ازدواج کرده که خانوادشو من میشناسم ..خلاصه اینکه با اینکه ما در عروسی دعوت نبودیم و از این بابت دلخور هم بودیم ولی در عروسی بودیم و من کلی شکلات جمع کردم و بعد از عروسی اومدم بیرون خواهش میکنم برام تعبیر کنین

سلام من خواب عروسی دیدم داماد بودم و مراسم داشتیم ولی ن اسمی از عروس فهمیدم ن چهره ای دیدم تعبیرش چیه؟؟ از وقتی یه سایت نوشت اجل نزدیک خوابو خوراک ندارم لطفا کمک کنین

این خواب راهم پسرم دیده تعبیرش چیست

الان زنده ای؟ منم این خواب دیدم

اره. اینو جواب بدین. کسی هست چند سال پیش این خواب دیده و هنوز زنده است؟؟ بگید و همه رو از نگرانی در بیارین؟؟؟

من هم زمانی که مجرد بودم همچین خوابهایی دیدم و همین طور بعد از ازدواجم. هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده. نگران نباشین دوستان. همه خوابها تعبیر ندارن.

من دخترم اما خوابم مشابه خواب شما بود از تعبیرش مثل شما نگران شدم الان سالمین؟

الان سالمین؟آخه منم دیدم

منم دقیقا همینو دیدم

نگران نباشید. اکثر خواب ها تعبیر ندارند و فقط تصاویری هستند که ذهن ما میسازد. مثلا اگر زیاد به موضوعی فکر کنیم ممکن است وارد ناخود آگاه ما بشود و آن را در خواب ببینیم. تنها بخش خیلی کمی از خواب های ما هستند که تعبیر دارند پس توصیه می کنم زیاد وارد تعبیر خوابی که میبینید نشوید و اتفاقاتی که قرار نیست بیفتند را به خودتان تلقین نکنید.

سلام من خواب دیدم دارم خرید نامزدی وعروسی میکنم ومادرم وخواهرام برام یه سرویس طلا انتخاب کردن ولی اون سرویس طلا نگین انگشترش و دستبندش با نگین گردنبندش فرق میکنه وبیشتر شبیه نقره بود ولی سرویس طلا بود بعد به مغازه دار گفتم این چه سرویسی گوشواره نداره به مامانم میگم من میرم بقیه مغازه هارو میگردم اگه چیزی ندیدم همینو برمیداریم تو پاساژ یه پسری رو مبینم که میدونم قرار با این ازدواج کنم وبعد عمه ام مبینم بهش میگم عمه من میخام نامزد کنم تو خواب خیلی خوشحال بودم بقیه هم خوشحال بودن و از خواب بلند شدم:-)… بیشتر بخوانید »

سلام.وقتتون بخیر.برادرم خواب دیدن با همسرشون دوباره مراسم عروسی برگزار کردن.زمان پایین اومدن از پله ها همسرشون میشینن و همراه برادرم پایین نمیان و شروع میکنن به خالهء ما راجع به برادرم بدگویی.برادرم فرمودن همسرشون گفتن ک این پسر خیلی بده،من نمیخوام باهاش ازدواج کنم،….برادرم ک شنیدن با ناراحتی به همسرشون گفتن ک من میرم و دیگه هرگز منو نمیبینی و از اونجا رفتن.”۶ساله ازدواج کردن”

من تا الان شیش یا هفت بار خواب دیدم دارم ازدواج میکنم تو این چند بارم اصلا داماد نیست یا هستو من نمیتونم قیافشوببینم تو همه ی خوابامم ناراحت بودمو گریه میکردم اصلا ی وضعی ها

سلام من خواب دیدم که لباس سفید پوشیده ام و عروسیم‌است بسیار خوش‌ استم از زینه های هوتل با داماد پایین میشم و بعد کیک ره قطع میکنم و داماد انگشتر به دستم میکنه اما چهره داماد ره تشخیص کده نمیتانم و بعد دفعتا بچه ای که زیاد دوستش داشتم را که ازش جدا شدیم و او نامزد شده پیش دروازه هوتل میبینم که بسیار جگرخون طرفم سیل میکنه یکبار فکر میکنم عروسیم‌ با او میشه ولی وقتی میبینم او از دور طرفم سیل میکنه و داماد کس دیگه است تعبیرش چی بوده میتانه؟

سلام خواب دیدم که عموی متهلم ک الان ی بچه داره.ازدواج میکنه روزی ک عروسیشه ما میریم تالار عروس نمیاد میگن مراسم بهم خورده ما برگشتنی از عروسی با خانواده میریم بازار یه صندل پاشنه دار میخرم همون عموم ک مراسمش بهم میخورعه بهم زنگ میزنه میگ بیا پیشم بهش میگم ک بازارم یه ربع به هشت بیا دنبالم.تعبیرش چیه

سلام خواب دیدم به عروسی پسر همسایه که دوست داداش کوچیکم(۱۹ سال کوچکتر ازم) که فوت شد دعوت شدم البته الان زن بچه داره بعد تو عروسی غذا می دادن در عروسی که همه صف وایساده بودن من بدون صف رفتم غذا و کیک بگیرم که خانما اعتراض کردن و اون فرد توزیع کننده هم بهم نداد بعد از سالن اومدم بیرون دیدم چادرم گم شده پیش خودم گفتم تو سالن هست حتما همه میان بیرون و رفتن میرم پیداش می کنم برم خونه و همه رفتن برگردم.

سلام من چند وقتیه همش خواب میبینم عروس خودمه .متاهل هستم و از زندگیم کاملا راضی ام .همیشه داماد شوهر خودم هست.و من تو جشن عروسی بسیار خوشحالم. وقتی این خوابو میبینم بعدش تا چند روز میترسم چون قبلا شنیده بودم اگه ببینی عروس شدی یعنی مرگت نزدیکه.دیشب دوباره این خوابو دیدم .وقتی بیدارشدم یکی از نزدیکانم بهم گفت که دقیقا دیشب خواب دیده من مردم و روحمو دیده که خیلی وضعیتم خوب بوده و بهش گفتم اون دنیا بهم یه خونه دادن دارم راحت زندگی میکنم وقتی اینارو شنیدم دیگه ترسم خیلی زیاد شده .یعنی قراره به زودی بمیرم؟

زنده استی ؟ من هم همین خوابو دیدم

سلام توخواب دیدم که باهمسرم دوباره عروسی میکنم اول ناراحت بودم بعد خیلی خوشحال ممنون میشم اگر تعبیر اش رابگوید

سلام منم خواب شما رو دیدم.تعبیرش چی بود؟؟

سلام ببخشید خواب دیدم سفره عقد خودم به دلیل دوست نداشتن وموارد دیگر مثل نشناختن طرفم و عدم داشتن قیافه ‌قد هرکل وشرایط دیگر بعد ساعاتی قبل عقد بهم زدم و خراب کردم ممنونم میشوم کمکم کنید تعبیرشو بهم بگین

سلام من متاهل هستم ولی دیشب خواب دیدم با شخص دیگری ک اشناهم بو مراسم بله برون داشتیم ولی ازجشن و پایکوبی خبری نبودو دامادهم درمحل حضورنداشت تعبیر خواب من چیه؟

درضمن خواب من ساعت یازده صب بود لطفا زود جواب بدین نگرانم

سلام. بردارم خواب منو دید ک عروسی کردم اونم با ی دختر مشخص یعنی اون دختر را میشناسد. تعبیرش چیه؟

من خواب دیدم قرار بود عقد کنم با ی مرد که نمیشناختمش بعد فهمیدم خیلی نامزد داشته بهم خورد خیلی ناراحت شدم. تازه ارایشمم انقدر بد بود. بعد با ی پسر لباس سفید پوشیده بود ازم خواستگاری کرد گفتم مامانت راضی نیست گفت چیکار داری. عقد کردیم خوشحال بودم اما فرداش با گریه و لباس عروس و دسته گل برگشتم خونمون گفتم بهم حرف زده. از خواب پریدم

سلام من خواب دیدم دارم ازدواج میکنم اما خوشحال نیستم و نمیدونم شوهرم کیه میکردم ۱۷سالمه ایا ممکنه چون ب ازدواج فکر میکنم این خواب و دیده باشم یا قرار بمیرم

اح منم خواب دیدم با ی دختر میخوام ازدواج کنم ن میشناختم ن دیده بودمش.الان خییلی میترسم.منم مجردم

سلام منم تو خواب عروسی خودم و شوهرم رو دیدم و خیلی از عروسی راضی بودم خوشحال بودم بعد من و همسرم سوار اسب شدیم این تعبیر خوابش چی می شه

سلام من دیشب خواب دیدم عروسی کردم و تو خونه ی خودم بودم مامانم و مادرجونم گفتن جهیزیت رو چیدیم و طبقه ی بالا اتاق خواب بودم و کنار شوهرم روی تخت خوابیده بودیم یه حس خوبی توی خواب داشتم

سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

وای چه خواب خوبی دیدم خواب دیدم با شوهر خودم ازدواج کردم همه چی هم خوب بود

منم تو خوابم عروس شده بودم خیلی هم ناراحت بودم ولی دامادی در کار نبود تعبیرشم خیلی بده کسی بوده چنین خوابی ببینه ولی اتفاقی نیفتاده باشه؟تعبیرش اجل و مرگ بود

سلام. دخترخالم خواب دیده بود ک من عروس شدم منو نمیبینه ولی میدونه عروسی منه. تعبیرش چیه؟

سلام من خواب دیدم که عروس شدم ولی داماد مشخص نیست میشه بگید چیه؟

ودیعه مسکن: جزئیات / آخرین اخبار ودیعه مسکن / ثبت نام / مبلغ و شرایط ودیعه مسکن

فال حافظ آنلاین : فال حافظ روزانه نایریکا (انواع فال و طالع بینی)

فال روزانه : فال روزانه نایریکا / طالع بینی روزانه (انواع فال و طالع بینی)

مالکی: آمریکا هرگز نمی‌تواند مورد اعتماد ملت ایران باشد

وحیدی: آموزش مجازی دانش‌آموزان تابع استاندارد مشخصی باشد

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی دو طرح مالیات بر خانه‌های خالی و قیر رایگان در دستور کار

آصفری: باید از امیدواری بی ثمر به کشورهای اروپایی دست کشید

هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به کوه دماوند تعرض و دخل‌وتصرف داشته باشد

اراده ایران گسترش روابط باافغانستان است/ ایران همواره درکنار ملت ودولت افغانستان حضور داشته است

عربشاهی: پرسپولیس باید در خط حمله و دفاع چپ تقویت شود/ موفقیت در آسیا دور از دسترس نیست

پاشازاده: این فوتبالی است که شاهین باید بازی کند/ با اسم من بازی کردند

فعالیت اورژانس بانوان در سه پایگاه در تهران

توضیح پلیس درباره علت ترافیک نیمه‌سنگین آزادراه کرج – قزوین

سیم‌کارت‌های گم‌شده در معرض بیشترین سوءاستفاده‌ها

تولید نرم‌افزار نظارت تصویری هوشمند توسط محققان دانشگاهی

آیا امکان حیات در زیر سطح مریخ وجود دارد؟

اتمام ۲۰امین روز قمری ماه‌نورد چین در نیمه پنهان ماه

تحویل خودرو با کیفیت ۱۰ سال پیش خوشایند مردم نیست

قالیباف:اولویت‌های مورد تاکید رهبری را در مجلس پیگیری می‌کنیم

تسلیت واعظی به عراقچی

همکاری همه کشورهای منطقه با هم، موجب ثبات و آرامش منطقه است

جایگاه تیم ملی فوتسال بانوان قربانی بدعهدی فدراسیون!

تمام ستاره‌های مشترک استقلال و سپاهان/ از عقاب آسیا تا مارکوپولو!

پلمب ۵ رستوران در دربند به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هنجارشکنی

رخداد زلزله در قیامدشت تهران بر روی گسل ایوانکی/قشم با زمین لرزه ۴.۴ لرزید

پینترست در کرونا گل کرد

بررسی لزوم به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز برای فناوری‌های نوین

انگلیس با شرکت‌ جدید تولید کننده واکسن کرونا قرارداد بست

بازگشت “دراگون” به زمین شاید با تاخیر مواجه شود

فال PMC 🔥 فال پی ام سی روزانه نایریکا

مجله دلگرم: تعبیر خواب عروسی ( خواب ازدواج کردن ، ازدواج با دوست پسر و یا دوست دختر َ، ازدواج کردن با مرده ، ازدواج با یک فرد خارجی ، ازدواج با پیرمرد و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

1- تعبیر دیدن خواب شرکت در یک عروسی که عروس و داماد یکدیگر را نمی شناسند بیانگر این است که شما حس می کنید مجبور شده اید که کاری را که نمی خواهید انجام دهید.2- دیدن خواب شرکت در یک عروسی برنامه ریزی شده ، نشانه این است که حس می کنید برای انجام کاری که نمی خواهید انجامش دهید مجبور می شوید.3- تعبیر خواب عروسی کردن بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است.4- خواب دیدن خواستگاری برای ازدواج بیانگر این است که یک موقعیت، بدتر خواهد شد5- دیدن خواب ازدواج به این دلیل که روحشان را نجات دهید، به این اشاره دارد که در یک موقعیت یا رابطه خود را قربانی می کنید.

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر

لوک اویتنهاو می گوید :6- تعبیر خواب ازدواج -( عروسی ) رسیدن به هدف است7- تعبیر خواب ازدواج کردن نشانه سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد8- دیدن شوهر در خواب نشانه امیدهای واهی است9- دیدن زن در خواب نشانه در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :10- تعبیر خواب ازدواج نشانه آنست که ایام خوش در پیش است .11- تعبیر خواب شرکت در یک مراسم عروسی نشانه منفعتهای بزرگ مالی است12- دیدن خواب اینکه یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند نشانه سود است13- تعبیر خواب اینکه در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید نشانه آنست که پول زیادی بدست میاورید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :14- خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته اید.15- خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، به این معنی است که رابطه ی فعلی، با رابطه ی قبلی تان با دوست پسر/دختر قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید بکنید

لیلا برایت می‌گوید :16- ازدواج کردن ( شوهر کردن ) در خواب ، نشانه‌ی رفاه مالی است

محمدبن سیرین گوید :

17- اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از ملک و مال آن زن برخوردار میشود18- اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده ازدواج کرد اما با او نزدیکی نکرد نشانه آنست که اندکی از مال آن زن به او میرسد 19- اگر زنی خواب ببیند که با یک مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از مال او ( زن )کم شود

آنلی بیتون می‌گوید :20- اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :خواب زن گرفتن بر چهار وجه است .21- بزرگی و مقام22- زیادتی مال23- سرحالی وآسایش24- خرمی و شادی

محمدبن سیرین گوید :25- اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفت، نشانه آنست که شرف و بزرگی اش کم شود 26- اگر کسی در خواب ببیند که زن خواست ، اما زن را ندید و نامش را ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد .

جابر مغربی گوید :27- اگر کسی خواب ببیند دختری دوشیزه را به زنی گرفت و دوشیزگی (بکارت ) او را گرفت ، نشانه آنست که در آن سال زن خواهد گرفت28- اگر کسی در خواب ببیند به حرام دوشیزگی دختری را گرفت ، نشانه آنست که مالی حرام بدست آورد .

مطالب مرتبط :تعبیر خواب ازدواج خود و یا دیگرانتعبیر خواب عروس شدن ، عروس و لباس عروس

این مطلب برای شما مفید بود؟

 

تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر
تعبیر خواب دیدن عروسی فرزند پسر
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *